Trafikstrategi för Norrköping

Antagandehandling

Riksintressen

   

Inom planområdet för trafikstrategin finns flera riksintressen gällande kulturmiljö, naturvård, Natura 2000, högexploaterad kust och kommunikationer. Vid framtagandet av trafikstrategin har riksintressen beaktats och trafikstrategin bedöms kunna genomföras utan risk för påtaglig skada på något riksintresse. Dock kan anpassningar till förekommande riksintressen behöva vidtas i senare planeringssteg och vid genomförande av enskilda infrastruktursatsningar. Nedan redovisas särskilt berörda riksintressen inom kommunen.

Riksintresse för kommunikationer

Riksintresse för kommunikationer berör anläggningar med speciella funktioner, så som den befintliga Södra stambanan och framtida planerad järnvägsutbyggnad av Ostlänken, inklusive Norrköpings centralstation/resecentrum. Riksintresse berör även de större vägarna såsom E4 och E22. Norrköpings hamn utgör riksintresse för sjöfart och omfattar även trafikleder och större vägar som leder dit då tillgängligheten är en del av hamnens funktion. Kungsängens flygplats utgör riksintresse, med ett influensområde som berör centrala delar av Norrköping. Trafikstrategin bedöms kunna genomföras på ett sätt som beaktar gällande riksintressen. Då trafikleder och vägar till och från riksintressen för kommunikationer (såsom hamnen och centralstationen) beaktas i trafikstrategin sker ingen negativ påverkan på riksintressena. Korsande, tangerande och parallella tillkommande länkar som pekas ut i trafikstrategin bedöms kunna genomföras tillsammans eller enskilt med en realisering av utpekat riksintresse förutsatt att hänsyn tas till de enskilda objekten. Exempelvis pekar trafikstrategin ut flera cykellänkar som korsar korridoren för den framtida Ostlänken. Detta bedöms kunna genomföras med full hänsyn till riksintresset.

Riksintresse för kommunikationer och nya länkar från trafikstrategin.

Riksintresse för totalförsvar

Riksintresse för totalförsvaret utgörs av bland annat skjut- och övningsfält, flygplatser, sjöövningsområden, tekniska system och anläggningar. Områden som berörs av omgivningspåverkan från den militära verksamhet, som är ett riksintresse, redovisas som påverkansområde. Inom påverkansområden måste Försvarsmakten kunna säkerställa att ny bebyggelse eller andra åtgärder inte innebär risk för påtaglig skada på riksintresset eller ett område av betydelse för totalförsvarets militära del. Därför ska alla plan- och lovärenden inom påverkansområden remitteras till Försvarsmakten. Vid realisering behöver hänsyn tas till riksintresse och utformning av ny infrastruktur behöver ske med hänsyn till riksintresset.

Riksintresse för yrkesfiske

Riksintresse för yrkesfiske avser områden i havet, insjöar, älvar samt hamnar. Det omfattar i första hand de viktigaste fångstområdena, men även viktiga vandringsstråk samt lek- och uppväxtområden för kommersiellt viktiga arter av fisk eller skaldjur. Mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. Trafikstrategin bedöms kunna genomföras utan risk för inverkan på riksintresset.

Riksintresse för högexploaterad kust

Riksintresse för högexploaterad kust berör Bråviken och med stränder, vilket även inkluderar Händelö. Detta riksintresse syftar till att skydda områden som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till områdets höga natur- och kulturvärden. Trafikstrategin bedöms kunna genomföras utan risk för inverkan på riksintresset.

Riksintressen för kulturmiljövården

Riksintresse för kulturmiljövården regleras i 3 kapitlet 6 § Miljöbalken och utpekas av Riksantikvarieämbetet. Det finns sammanlagt tjugo områden inom Norrköpings kommun som är av riksintresse för kulturmiljövården. Trafikstrategin tangerar eller passerar 8 områden för Kulturmiljövård. Vid realisering av objekt inom dessa områden kommer hänsyn tas till riksintresset. Riksintresset för kulturmiljö E53 Abborreberg påverkas minimalt då förslaget på tillkommande länkar föreslås ligga inom befintlig infrastruktur.
• Norrköping stad
• Abborreberg
• Himmelstalund - Leonardsberg – Skälv
• Ringstad – Grimstad
• Lövstad
• Norsholm – Tångestad
• Göta Kanal
• Tingstad
• Dagsberg

Riksintresse för kulturmiljövård och nya länkar från trafikstrategin.

Riksintresse för anläggning för vattenförsörjning

Den anläggning som berörs av riksintresset är Borgs vattenverk. Anläggningen ligger i anslutning till infrastruktur genom Södra stambanan och E4. Betydelse för riksintresset är vattenkvalitet i Glan som utgör vattentäkt och försörjer anläggningen med råvatten liksom att åtgärder i övrigt inte påverkar riksintresset negativt. I den mån som vattenkvalitet kan förbättras genom trafikstrategins inriktning kan förutsättningarna för detta riksintresse stärkas på ett övergripande plan.

Riksintresse för anläggning för vattenförsörjning och nya länkar från trafikstrategin.

Riksintresse för friluftsliv

Riksintresse för friluftsliv berör Göta Kanal. Detta riksintresse syftar till att skydda landets främsta kanalmiljö av stor teknikhistorisk betydelse. Utpekat regionalt cykelstråk går i redan befintligt vägområde vilket innebär att trafikstrategin bedöms kunna genomföras utan risk för inverkan på riksintresset.

Riksintresse för friluftsliv och nya länkar från trafikstrategin.

Riksintresse Natura 2000

Sedan 1 juli 2001 är alla Natura 2000-områden klassade som riksintressen (4 kapitlet 1 och 8 §§ Miljöbalken). Ingrepp får bara göras om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Ett flertal Natura 2000-områden finns inom kommunen. De flesta av dessa ligger inte inom områden som berörs av trafikstrategin men områdena på Händelö och Ingelsta berörs av utpekat markanspråk. För att realisera markanspråk på dessa platser behöver hänsyn tas till Natura 2000 och säkerställa att det inte påtagligt skadar natur- och kulturvärden.

Riksintresse för Natura 2000 och nya länkar från trafikstrategin.

Riksintresse naturvård

Riksintresse för naturvården regleras i 3 kapitlet 6 § Miljöbalken och pekas ut av Naturvårdsverket. Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen. Det finns nitton områden med riksintresse för naturvården inom Norrköpings kommun varav ett tangerar utpekande av ny infrastruktur som föreslås av trafikstrategin. Detta område är Bråvikens förkastningssystem som tangerar utpekandet en ny länk i form av ett regionalt cykelstråk. Vid realisering behöver hänsyn tas till riksintresse och utformning av ny infrastruktur behöver ske med hänsyn till riksintresset.

Riksintresse för naturvård och nya länkar från trafikstrategin.