Trafikstrategi för Norrköping

Antagandehandling

Cykeltrafik

   

Cykel prioriteras som det andra trafikslaget i prioriteringsordningen efter gångtrafik. Genom att prioritera cykel kan framkomlighet som möjliggör gena cykelvägar säkerställas, det kan handla om att prioritera ytor för exempelvis cykelparkering eller att säkerställa grön våg vid trafiksignaler. Att cykla ger flera hälsofördelar och gör att du som resenär kan ta dig till många målpunkter på ett snabbt och smidigt sätt. I samband med olika kriser som till exempel pandemi, energi- eller oljekris är cykeln ett robust trafikslag som fortfarande fungerar.

En analys som gjorts över trafikstrategins planeringsområden visar hur långt du kommer på 5, 10 och 15 minuter med cykel. Utifrån analysen kan konstateras att stora delar av Norrköpings stadskärna respektive tätorterna nås inom 15 minuter.