Trafikstrategi för Norrköping

Antagandehandling

Strategier

   

I denna del av trafikstrategin presenteras strategierna för trafikområdena staden, människan, hållbart resande, gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik, parkering och godstrafik. Strategierna utgår från målområdena i trafikstrategin som kopplar an till Vision 2035, översiktsplanen, energiplanen, Inriktningsdokument för miljöpolitiken och Agenda 2030. I trafikstrategin hanteras trafikslagen separat för att avvägningar och prioriteringar ska kunna göras för det enskilda trafikslaget. I det avslutande kapitlet redogörs för en helhetsbedömning av trafikstrategin där trafikslagen hanteras tillsammans som ett gemensamt trafiksystem för att säkerställa att prioriteringarna inte går emot varandra.


Norrköpings kommuns prioriteringsordning. Illustration: BYN kommunikation

Prioriteringsordning

För att investeringar i infrastrukturen ska gå i linje med mål och visioner på kommunal och regional nivå är det ur ett hållbarhets- och folkhälsoperspektiv viktigt att det finns en prioriteringsordning mellan trafikslagen. Prioriteringsordningen av trafikslagen är en central och viktig del av strategin. Trafikstrategin utgår från den fastställda prioriteringsordningen som kommunfullmäktige beslutat om i Översiktsplan för staden. I och med trafikstrategin utvecklas prioriteringsordningen enligt följande:

Prioriteringsordningen ska, utöver i planering och investering, användas vid utformning av korsningspunkter, längs vägar, vid platser för angöring samt i situationer där trafikslagen står i konflikt med varandra gällande yta eller framkomlighet. Prioritering ska ske i följande ordning:
1. Gång
2. Cykel
3. Kollektivtrafik
4. Gods
5. Bil

Undantag från denna prioritering ska göras enligt följande:
Längs med kollektivtrafikens stomnät ska spårvagnar och bussar prioriteras högst
På det övergripande nätet ska biltrafiken prioriteras högst med undantag för kollektivtrafikens stomnät

Definitionen för stomnät förklaras i avsnittet kollektivtrafik under rubriken kategorisering av kollektivtrafiknätet. I avsnittet biltrafik under rubriken kategorisering av bilvägnätet förklaras definitionen för det övergripande nätet.