Trafikstrategi för Norrköping

Antagandehandling

Sammanfattning

   


Trafikstrategin är ett tillägg till översiktsplanen för Norrköpings kommun. Den presenterar den långsiktiga strategiska planeringen för området trafik och ger en samlad plan för utvecklingen av infrastrukturen. I trafikstrategin behandlas trafikområdena:

• Staden
• Människan
• Hållbart resande
• Gångtrafik
• Cykeltrafik
• Kollektivtrafik
• Biltrafik
• Parkering
• Godstrafik

Syftet med planen är att skapa ett tillgängligt och hållbart trafiksystem med god framkomlighet. Trafikstrategin behandlar hela Norrköping med fokus på tätorter, staden och de prioriterade stråken som pekas ut i översiktsplanen.

När Norrköping växer ökar antalet resor i kommunen. För att klara en ökning av resor krävs en omställning av trafiksystemet. Genom att skapa plats för de hållbara trafikslagen, grönska och andra stadsmässiga kvaliteter möjliggörs en minskning av andelen biltrafik. Minskat bilanvändande bidrar även till förbättrad folkhälsa för de som väljer aktiva resor men också till en förbättrad luft- och bullermiljö. Olika geografier inom kommunen har olika förutsättningar för hållbara resor. Innanför promenaderna är det korta avstånd mellan målpunkterna vilket leder till ett lågt behov av biltrafik. I kommunens glesare delar är alternativen färre och avstånden längre vilket ökar behovet av bilresor.

Trafikstrategins förslag på prioriteringsordning av trafikslag, ny infrastruktur samt god drift och underhåll främjar en ökad andel cyklister och gående. Olika typer av parkeringar och bytespunkter i strategin möjliggör också för hållbar pendling med exempelvis kollektivtrafik, elcykel eller delningstjänster från tätorter och ytterområden in till staden.

Social hållbarhet är en viktig del av trafikstrategin, vilket tas upp i avsnittet Staden. Genom att trafikstrategin behandlar trygghet, trafiksäkerhet, folkhälsa, barriärer samt buller- och luftkvalitet finns ett stort fokus på människan i relation till trafiksystemet. Utifrån en samlad bild och miljöbedömning konstateras att efterföljande planering måste följa trafikstrategins förslag på åtgärder och strategier, för att hantera de trafikutmaningar som Norrköping står inför.