Trafikstrategi för Norrköping

Antagandehandling

Läsanvisning

   


Trafikstrategin är indelad i sex kapitel: Inledning, Bakgrund, Trafikstrategins målområden, Strategi, Helhetsbedömning och Riksintressen.

I kapitlet Inledning förklaras vad en översiktsplan är och den kontinuerliga översiktsplaneprocessen. Trafikstrategins syfte och avgränsning presenteras. Även en redogörelse för styrdokument och mål som påverkar trafikstrategin på en kommunal, regional, nationell och internationell nivå ges. Kopplingen mellan kommunala planer, kommunens vision och trafikstrategin tydliggörs.

I kapitlet Bakgrund ges en beskrivning av planeringsidealet på 1950-1970-talet för trafik kopplat till hur det ser ut idag. En tidslinje över viktiga händelser för trafiksystemet i Norrköping och en omvärldsspaning presenteras. Kapitlet avslutas med identifierade utmaningar för trafiksystemet i Norrköping och en redogörelse för Norrköpings arbetsprocess med fyrstegsprincipen.

Kapitlet Trafikstrategins målområden innehåller nio stycken målområden, se symboler 1-9 nedan. Ett målområde är en strategisk övergripande riktning som i nästkommande planer på en mer detaljerad planeringsnivå kan formas till uppföljningsbara mål. Trafikstrategin är uppdelad i åtta avsnitt som fortsättningsvis kommer benämnas trafikområden. Trafikområdena som ingår i trafikstrategin är: staden, människan, hållbart resande, gångtrafik, cykeltrafik, biltrafik, parkering och godstrafik. Varje trafikområde berörs av ett till två målområden.

I kapitlet Strategi presenteras strategin för de åtta trafikområdena. För varje trafikområde finns en strategi, vilket innefattar den strategiska och långsiktiga inriktningen som trafikområdet ska följa för att gå i linje med målområdena. Trafikområdena avslutas med att de viktigaste strategierna sammanfattas och att åtgärdsförslag listas. Åtgärdsförslagen består av viktiga åtgärder som en del i det fortsatta arbetet på en mer detaljerad planeringsnivå eller i ett genomförandeskede.

I kapitlet Helhetsbedömning ges en samlad bild och miljöbedömning för trafikstrategin. Samtliga åtgärdsförslag, strategier och nya trafiklänkar som trafikstrategin föreslår redovisas. Avslutningsvis redogörs för ett genomförande och tidsperspektiv gällande trafikstrategins föreslag på nya länkar.

I det sista kapitlet Riksintressen presenteras de riksintressen som berörs av trafikstrategin.
Tips!
Tycker du att en del bilder är svåra att se? Klicka på bilden för att öppna upp den i ett eget fönster.