Trafikstrategi för Norrköping

Antagandehandling

Visionen och styrande dokument

   

Trafikstrategin utgår från de mål som presenteras i Vision 2035, översiktsplanen, energiplanen och Inriktningsdokument för miljöpolitiken.

Vision 2035

Under år 2016 antog Norrköpings kommun Vision 2035. Visionen är ett styrdokument och en tydlig målbild för samtliga medarbetare i kommunens olika verksamheter. Visionen är vägledande vid framtagandet av översiktsplanen vilket sammankopplar visionen med översiktsplanens riktlinjer och strategier. I visionen finns följande text med stark koppling till ämnesområdet trafik: ”Utmärkta tågförbindelser gör det lätt att pendla och i staden väljer man gärna cykeln eller de norrköpingsgula spårvagnarna.”

Översiktsplanen

Norrköpings kommuns översiktsplan är tredelad och består av Översiktsplan för staden, Översiktsplan för landsbygden samt Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping. I Översiktsplan för staden redogörs för att gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras framför biltrafik. Ytterligare står: ”Biltrafikarbetet i staden ska inte öka trots en ökad befolkning” samt ”Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska öka och andelen resor med bil ska minska i staden”.Energiplanen

I Energiplanen för Norrköpings kommun finns följande mål: Energianvändningen ska effektiviseras med minst 30 procent till år 2030 jämfört med år 2005. Målet kan kopplas till ett antal olika verksamhetsområden, där transporter är ett. Energieffektivisering kan till exempel uppnås genom att byta bilresor till gång eller cykel. I energiplanen redogörs även för att det är viktigt att övergå till förnybara energikällor, i det arbetet är transportsektorn en avgörande faktor.

Inriktningsdokument för miljöpolitiken

Inriktningsdokumentet utgör en plattform för kommunens miljöarbete. Den långsiktiga politiska viljan och den lokala ambitionen inom miljöområdet beskrivs. Ytterligare står: ”Norrköping är en växande kommun och att transportera sig på ett klimatsmart sätt ska vara lätt. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras och gång- och cykelvägarna liksom kollektivtrafiknätet och infrastruktur för miljöfordon ska vara väl utbyggda. Spårvägstrafiken ska utvecklas”.