Trafikstrategi för Norrköping

Antagandehandling

Trafikstrategin i samhällsbyggnadsprocessen

   

Vision 2035 och översiktsplanen ligger till grund för trafikstrategin som är en plan på strategisk nivå. Framtidens resor i Norrköping fungerar som ett viktigt planeringsunderlag i framtagandet av trafikstrategin. Dessutom blir mer detaljerade delar av projektet framtidens resor underlag för kommande trafikplaner. På samma sätt som trafikstrategin påverkas av politiskt beslutade styrdokument på en övergripande planeringsnivå, kommer trafikstrategin fungera vägledande för kommande trafikplaner med en högre detaljeringsgrad. Trafikstrategin identifierar långsiktiga behov som sedan ligger till grund för planering och prioritering av budget. På så sätt är trafikstrategin en del i ett sammanhang, där trafikstrategin knyter an både till politiskt antagna styrdokument på en högre planeringsnivå men även blir vägledande för det fortsatta arbetet med trafikplaner, detaljplanering, genomförande och drift.

Trafikstrategin i samhällsbyggnadsprocessen. Illustration: BYN kommunikation