Trafikstrategi för Norrköping

Antagandehandling

Genomförandebeskrivning

   

För att Norrköping ska kunna växa och klara ett ökat antal resor och samtidigt ställa om till ett hållbart och tillgängligt trafiksystem, krävs att efterföljande planering och prioritering följer trafikstrategins strategier och åtgärdsförslag. Trafikstrategins förslag innebär att möjliggöra mer yta för liv och rörelse i staden, öka andelen hållbara resor samt skapa ett tillgängligt och effektivt trafiksystem för hela kommunen. Varje trafikområde har behandlats separat för att säkerställa dess framkomlighet och prioriteringsordning i gaturummet. Vid sammanvägning av samtliga trafikområden ges helhetsbilden av Norrköpings framtida trafiksystem. För att trafikstrategins målbild ska uppnås krävs ett fortsatt arbete med samtliga trafikområden.


Fyrstegsprincipen i Norrköping Illustration: BYN kommunikation

För att trafikstrategin ska bidra till en förändring i enlighet med de nio målområdena är det viktigt att den efterföljs i samhällsbyggnadsprocessen. Fyrstegsprincipen och prioriteringsordningen ska användas och vara ett stöd i samtliga projekt och exploateringar. Användandet av fyrstegsprincipen ska stärkas i det dagliga arbetet genom att ses som en kontinuerlig process där steg 1-åtgärderna genomförs kontinuerligt. Därtill görs parallella insatser regelbundet med åtgärder inom steg 2. Endast när behov finns kompletteras steg 1 och 2 med insatser inom steg 3, för att mer sällan kompletteras med åtgärder inom steg 4. Att arbeta enligt fyrstegsprincipen innebär stora möjligheter till påverkan på färdmedelsval samt en ökad kostnadseffektivitet i och med de låga kostnaderna för åtgärder i steg 1 och 2.

I syftet att minska behovet av investeringar föreslår trafikstrategin att kommunens planeringsområden analyseras utifrån fyrstegsprincipen för att få en områdesanpassad åtgärdsplan som främjar hållbart resande. Detta görs som en del i det dagliga arbetet med Mobility Management för att identifiera vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva och som ger störst effekt för respektive område.

Utpekade länkar

I trafikstrategin pekas nya länkar ut för samtliga trafikslag. Länkarna har olika karaktär, vissa är steg 2-åtgärder, vilket innebär optimering av befintlig infrastruktur i form av exempelvis målning. Andra utpekade länkar innebär helt ny infrastruktur. Det är även olika tidsperspektiv på när de olika länkarna kan tillkomma i den befintliga infrastrukturen. Fyra tidsperioder har använts för att förtydliga när i tiden förändring kan vara aktuell. Enligt fyrstegsprincipen ska större ny- och reinvesteringar senareläggas i så stor grad som mjöligt. Den första tidsperioden visar länkar som kan tillkomma inom 5 år efter planens antagande, nästa tidsperiod visar 5 – 15 år, den tredje tidsperioden visar vad som kan tillkomma efter 15 år och den sista tidsperioden illustrerar utblickar mot framtiden utan angiven tidsperiod. Tidsperioderna är schematiska och kan komma att justeras efter planens antagande.

Sammanställning av åtgärdsförslag

I trafikstrategin listas åtgärdsförslag för respektive trafikområde. Åtgärdsförslagen består av viktiga åtgärder som en del i det fortsatta arbetet på en mer detaljerad planeringsnivå eller i ett genomförandeskede.

Sammanställning av strategier

Utöver åtgärdsförslag listas även strategier i respektive trafikområde. Strategierna ska ses som en sammanfattning av de viktigaste delarna för en utveckling i riktning mot trafikstrategins nio målområden.Efter antagande av trafikstrategin krävs ytterligare beslut innan investeringar enligt de utpekade länkarna kan ske vilket illustreras av rutan Välja åtgärder & budgetera enligt den kontinuerliga översiktsplaneringen.

Karta över nya länkar