Trafikstrategi för Norrköping

Antagandehandling

Statistik

   

Statistik kan användas till att förstå Norrköpingsbornas resmönster, vilket utgör ett viktigt kunskapsunderlag för att kunna planera och utveckla ett effektivt och hållbart trafiksystem. I denna del presenteras statistik för dygnets toppar i trafiksystemet samt ålder- och befolkningsfördelning.

Dygnets toppar i trafiksystemet

I Norrköping, likt många andra städer är resorna koncentrerade kring en morgon- och eftermiddagspeak. Det är under dessa två toppar som belastningen på trafiksystemet blir som störst och det uppstår trängsel och kösituationer. Oavsett om du reser med cykel, kollektivtrafik eller bil påverkas framkomligheten av att många vill resa samtidigt. Under morgonen mellan 07:00 och 08:00 uppstår en topp, då många färdas till arbete eller skola. Vid denna tidpunkt görs åtta procent av dygnets resor. Dygnets andra topp uppstår mellan 16:00 och 18:00, då många reser hem från sin sysselsättning. Under detta intervall görs cirka tio procent av dygnets alla resor.


Avstånd till arbete

Många av de resor som sker mellan bostad och arbete är under fem kilometer. Dessa resor skulle kunna utföras med hjälp av gång eller cykel. Boende i de centrala områdena har ofta under fem kilometer mellan arbetsplats och bostad. I område 7 (Oxelbergen) har 70 procent av de boende under fem kilometer till arbetsplatsen. Motsatsen till detta är område 23 (Svärtinge) där endast sju procent har fem kilometer eller kortare till sin arbetsplats. Totalt sett har 53 procent av arbetspendlarna fem kilometer eller kortare mellan sin bostad och sitt arbete.

Åldersfördelning

Samtliga Norrköpingsbor har ett behov av förflyttning, oavsett om förflyttningen sker till jobb, skola eller i annat syfte. Det är vanligare att de lägre åldersgrupperna har skolan som målpunkt medan de i arbetsför ålder har sin arbetsplats som målpunkt. Åldersgrupperna 65-79 år samt 80 år och äldre har ofta andra syften och målpunkter för sina resor. I ålderskategorierna 16-74 är bilen det vanligaste färdmedlet men det är tydligt att de yngre Norrköpingsborna använder kollektivtrafiken i högre utsträckning jämfört med de äldre åldersgrupperna. Andelen cyklister är högst i åldersgruppen 30-44 år medan andelen gående är högst i åldersgruppen 16-29 år.


Färdmedelsfördelning

En stor del av vårt resande görs vanemässigt och vi väljer oftast att resa på samma sätt som vi alltid gjort. Enligt resvaneundersökningen från 2018 använder störst andel av Norrköpingsborna bilen som sitt primära färdmedelsval, följt av gång, cykel och kollektivtrafik.

Befolkningsfördelning

År 2019 var det 88 procent av Norrköpings 143 000 invånare som var bosatta i planeringsområdena 1-27. Fördelningen av dessa 126 000 Norrköpingsbor är spridd men majoriteten bor i centrala Norrköping. De 17 000 Norrköpingsbor som bor i planeringsområde 28 är antingen bosatta i gles landsbygd eller i mindre tätorter som till exempel Arkösund, Vånga eller Simonstorp.


Bilägande

År 2019 fanns det totalt 47 814 personbilar registrerade i Norrköping. Dessa är utspridda över trafikstrategins planeringsområden men flest bilar är registrerade i stadens yttre stadsdelar och i de större tätorterna.

Tips!
Tycker du att en del bilder är svåra att se? Klicka på bilden för att öppna upp den i ett eget fönster