Trafikstrategi för Norrköping

Antagandehandling

Styrdokument och mål på regional till global nivå

   

Förutom dokument på lokal nivå, finns också mål, program och andra styrdokument som på regional till global nivå påverkar trafikstrategin. Det finns en god samsyn hos aktörer kring hållbarhet, vilket ger en bra grund för samverkan inom trafikområdet.

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Region Östergötland är regional kollektivtrafikmyndighet i Östergötland. De har det politiska och ekonomiska ansvaret för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i Östergötland. Östgötatrafiken som ägs av Region Östergötland planerar linjer och tidtabeller med buss, tåg och spårvagn. I trafikförsörjningsprogrammet som antogs i regionfullmäktige i november 2020, beskrivs mål och strategier för kollektivtrafikens utveckling i Östergötland. Kollektivtrafiken i Östergötland ska bidra till att skapa ett hållbart transportsystem som en del av ett hållbart samhälle. Kollektivtrafiken har en viktig roll i att stärka den fysiska tillgängligheten och därigenom binda samman Östergötland.

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet fastställs ett strategiskt mål för Östergötlands kollektivtrafik. Där står: ”Kollektivtrafiken – ett positivt sätt att resa. För medborgaren, samhället och miljön.” Utifrån det strategiska målet finns tre målområden och ett antal mätbara mål. Det första målet innebär att kollektivtrafikens marknadsandel ska uppgå till minst 32 procent av motorburna resor. De andra målen handlar bland annat om kundnöjdhet, tillgänglighetsanpassning, restider till Linköping och Norrköping, medelhastigheter, utsläppsnivåer och drivmedel.

Länstransportplan 2018-2029

Länstransportplanen innefattar en investeringsplan för transportinfrastrukturen och åtgärder som utvecklar den regionala infrastrukturen i Östergötland. Planen sträcker sig över en tolvårsperiod och revideras var fjärde år. Exempel på åtgärder i länstransportplanen är höjda vägstandarder och cykelvägar ut med statligt vägnät samt medfinansiering av kollektivtrafik-, miljö-, gång- och cykelåtgärder utmed kommunalt vägnät. Ett nytt förslag till Länstransportplan för perioden 2022-2033 planeras för att kunna anta under våren 2022.

Utvecklingsstrategi för Östergötland

Utvecklingsstrategi för Östergötland antogs av Region Östergötlands fullmäktige i oktober 2021 och ersatte Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland. Utvecklingsstrategin är regionens gemensamma vägvisare för regional utveckling och ska leda till en hållbar utveckling och tillväxt i Östergötland med sikte mot 2040.

Regional Strukturbild Östergötland

Strukturbilden för Östergötland håller ihop flera regionala dokument som binder ihop det Regionala utvecklingsprogrammet med kommunernas planeringsarbete. Den regionala strukturbilden för Östergötland antogs 2016. Strukturbilden innehåller rekommendationer för hur arbetet mellan regionen och kommunerna ska gå till. Exempel på punkter som lyfts är:

• Verka för att minska restider och öka den regionala tillgängligheten på ett långsiktigt hållbart vis
• Anpassa bebyggelseutveckling till befintlig infrastruktur
• Minska strategisk osäkerhet genom att påvisa gemensamma åtaganden i infrastruktur och kollektivtrafik
• Organisation för hur samverkansarbetet ska se ut

I strukturbilden lyfts också en gemensam arbetsmarknad och att befolkningen pendlar mer över kommungränser. Vid en ökad arbetspendling är det viktigt att tänka på känsligheten för restid och tillgängligheten för kollektivtrafiken. Förutom dessa delar lyfts även de socioekonomiska skillnaderna i Östergötland vilka har påverkan på regionens utveckling. Ett arbete pågår med en regional rumslig strategi, som en del av utvecklingsstrategin, vilken kommer ersätta Regional Strukturbild Östergötland.

Nationellt

De nationella dokumenten ligger till grund för många lagar och regler som styr vår vardag. Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 påverkar länstransportplanerna och styr infrastrukturinvesteringar på statliga vägar. Ett nytt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 är på remiss. Under våren 2022 förväntas regeringen fatta beslut om innehållet i planen.

Den klimatpolitiska handlingsplanen redogör för åtgärder som ska genomföras på nationell nivå, i syftet att förbättra förutsättningarna för kommuner och regioner att nå klimatmålen. De transportpolitiska målen är sektorsspecifika och ger vägledning inom trafikplanering. Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

De nationella miljömålen består av 16 miljökvalitetsmål som syftar till att främja en hållbar utveckling i riktning mot Agenda 2030. För att lösa stora miljöproblem krävs att vi jobbar tillsammans. Sverige har tydliga ambitioner att vara ett av de första fossilfria länderna i världen och ledande i utvecklingen av ett samhälle som uppfyller FN:s globala hållbarhetsmål. Sveriges klimatpolitiska ramverk har etappmålen noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045 och att inrikes transporter, exklusive flyg, ska minska sina utsläpp med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 års utsläppsnivå. År 2015 skrev Sverige under klimatavtalet i Paris, vilket innebär en strävan om begränsad klimatpåverkan till maximalt 1,5 grader. Av de 16 miljökvalitetsmålen berörs trafikstrategin främst av målen: Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Miljömålen Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag & Hav i balans samt levande kust och skärgård. Illustration: Sveriges miljömål

Globalt

Agenda 2030 är en handlingsplan för att avskaffa fattigdom, minska ojämnheter och orättvisor samt att främja fred och att lösa klimatkrisen. Agendan innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Till de 17 globala målen finns 169 delmål som är integrerade och odelbara. Målen har olika karaktär och handlar bland annat om att avskaffa fattigdom och hunger, säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande, ekonomisk och social jämställdhet samt att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling. Samtliga målområden i trafikstrategin kopplas till ett eller flera av de globala målen.

Globala målen. Illustration: Regeringskansliet/FN