Trafikstrategi för Norrköping

Antagandehandling

Slutsats

   

Genom att planera enligt de strategier som framgår i trafikstrategin kan ytor för gång, cykel, kollektivtrafik samt vistelse säkerställas. Prioriteringsordningen är tydlig och ska vara vägledande i all planering av samhällets utveckling. Att utgå från trafikstrategin vid planering kommer att göra det mer attraktivt att resa hållbart vilket i sin tur minskar efterfrågan på ytor för exempelvis bilparkering.

Vid en utveckling av Norrköping föreslås att mobilitetsutredningar ska genomföras för att fastställa vilket behov av mobilitetstjänster som finns i området. Genom att sedan planera enligt denna utredning kan behoven av längre resor reduceras och i vissa fall elimineras helt. En utveckling mot ett mer jämställt och jämlikt samhälle där barriäreffekten tonas ned och där trafiksystemet är tillgängligt för alla invånare nås genom att säkra ytor för människan. Vid ombyggnation av gator och vägar ska hänsyn tas till människan vilket möjliggör en reducering av barriärer.

Vid jämförelse av framtidens Norrköping där utveckling sker enligt trafikstrategin och ett Norrköping som fortsätter utvecklas utan prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik syns skillnader i färdmedelsfördelningen. Vid utveckling av kommunen enligt trafikstrategin kan gång, cykel och kollektivtrafik tillsammans nå en andel på 48-53 procent till skillnad från en andel på 44 procent vid utveckling enligt nuvarande planering. I staden är skillnaden ännu större, där kan en färdmedelsandel på 57-62 procent uppnås i jämförelse med en andel på 51 procent med nuvarande planering. Analysens resultat indikerar att trafikstrategins åtgärdsförslag, strategier och föreslagna länkar går i linje med uppsatta målområden.

Färdmedelsfördelning med nuvarande planering

Färdmedelsfördelning med planering enligt trafikstrategin