Trafikstrategi för Norrköping

Antagandehandling

Parkering

   

I Norrköpings erbjuds flera typer av parkeringsmöjligheter i form av markförlagd parkering, kantstensparkering, parkeringshus, cykelboxar och cykelparkering. Parkeringsytorna ägs av kommunen och privata aktörer. I centrala Norrköping finns åtta större allmänna parkeringsanläggningar. Beläggningsstatistik för parkeringsanläggningarna visar att det är totalt 600 - 1800 lediga parkeringsplatser i snitt per vardag. Tillsammans med viss markparkering har parkeringshusen kapacitet att hantera Norrköpings parkeringsbehov för besökande och boende. Utifrån riktvärdena för acceptabla gångavstånd som fastställdes 2017 i Riktlinjer för parkering, anses parkeringsanläggningarna ha god täckning då det endast är ett mindre utrymme i centrala Norrköping där gångavståndet är något längre. I kartbilden visas var parkeringsanläggningarna är belägna och hur täckningsgraden på 200 meter för besökande och butiker breder ut sig över centrala staden.

Målområde 8, se avsnitt Trafikstrategins målområden.

Kartan visar täckningsgraden för parkeringshus i staden.

Riktlinje för parkering.

Vid pendlarparkeringar och infartsparkeringar kan pendlare parkera sin bil och sedan fortsätta sin resa med gång, cykel, kollektivtrafik eller samåka med annan bilist. I Norrköping finns tolv parkeringar som kan användas i detta syfte, 11 av dessa har en låg beläggning. Den parkering med hög beläggningsgrad är pendlarparkeringen i Kimstad vilket kopplas samman med Östgötapendels höga turutbud.

Strategi för parkering

Norrköping kommer fortsätta att växa och förtätas i framtiden, vilket innebär att det gemensamma utrymmet i staden kommer bli än mer värdefullt och begränsat. Bilparkering upptar en stor del av den gemensamma ytan i staden. Eftersom bilen står stilla 96 procent av tiden, kommer det krävas planering som prioriterar mer yteffektiva alternativ som bidrar till en god stadsmiljö. För att möjliggöra en mer effektiv användning av dagens bilparkering behöver kommunen sträva efter att parkering samutnyttjas, samlas på gemensamma ytor och i parkeringsanläggningar. Bilpooler samt andra mobilitets- och delningstjänster bidrar till ett minskat behov av privatägda bilar och parkeringsplatser. En bilpoolsbil kan ersätta 5-10 privatägda bilar och 15-30 parkeringsplatser. För att uppnå en mer yteffektiv användning av bilparkering krävs nära samverkan mellan kommunen, fastighetsägare, exploatörer och andra privata parkerings- och mobilitetsaktörer.

Beräkningen är baserad på att det fanns 33 300 registrerade personbilar år 2018 i centrala Norrköping, att varje parkeringsplats har 25 kvm manövreringsutrymme samt att det går 2 fotbollsplaner på 1 hektar.
Illustration: BYN kommunikation

Kvaliteter för handel
Studier visar att det är andra kvaliteter än parkeringsplatser nära verksamheter som gynnar handeln. Gångbanor skapar stadsliv, gynnar näringslivet samt leder till minskade utsläpp och trängsel.


Cykelparkering

För att öka attraktiviteten att välja cykeln exempelvis till skolan, arbetet eller resecentrum är det viktigt att säkra cykelparkeringar upprättas. Det ska kännas tryggt och vara enkelt att hitta en plats att parkera sin cykel på, både i offentliga miljöer och i bostadsområden. I täta stadsmiljöer där det är brist på cykelställ ska boendeparkering innefatta cykelställ på gatan. Att parkera cykeln ska kännas säkert och därför behöver ett säkerhetsperspektiv integreras vid planering av cykelparkeringar. Det är viktigt att det finns cykelparkeringar vid pendlarparkeringar för att möjliggöra effektiva byten och beakta ett hela resan-perspektiv. Det finns behov av att fler säkra och yteffektiva cykelparkeringar etableras i kommunen för att öka attraktiviteten för cykelresor.

Tvåvåningscykelställ.


Mobilitetshus

Ett mobilitetshus är en yteffektiv form av förvaring av fordon. Till skillnad från traditionella parkeringshus erbjuds även andra tjänster och funktioner kopplade till människors behov av mobilitet. Förutom parkeringsplatser för privatägda bilar kan ett mobilitetshus exempelvis innehålla delningstjänster för bil och cykel, el-laddning, paketutlämning, information om kollektivtrafikavgångar och cykelverkstad. Vid nybyggnation och renoveringar av befintliga parkeringsanläggningar bör mobilitetshus byggas istället för traditionella parkeringshus för att uppmuntra attraktiva delningstjänster och hållbart resande.

Parkeringsnorm

Kommunens parkeringsnorm som antogs 2017 är ett viktigt verktyg för att styra utvecklingen av staden och den bör anpassas och revideras för att premiera hållbara parkerings- och mobilitetslösningar. Parkeringsnormen styr antalet parkeringsplatser som byggs vilket påverkar priset på bostaden. Det är dock viktigt att planeringsbesluten har en geografisk och platsspecifik dimension vid val av parkeringsåtgärder. Det är stor skillnad på förutsättningarna för innerstaden och landsbygden gällande god tillgång till kollektivtrafik, service och arbetsplatser. Åtgärder behöver anpassas efter platsens förutsättningar.

Parkeringens kostnad

Det är viktigt att synliggöra den faktiska kostnaden för parkering och den alternativa kostnaden för vad som går förlorat då en bil upptar platsen. Parkeringskostnad är en viktig nyckelfaktor för att kunna effektivisera parkeringsyta för bilar i Norrköping. Tillgången till gratis eller kraftigt subventionerad parkering vid målpunkter och arbetsplatser har en avgörande effekt på val av färdmedel.

Genom att kontinuerligt se över parkeringsavgifter och tidsregleringar kan kommunen påverka utbud och efterfrågan av parkering för att prioritera besökare och boende samt säkerställa en god framkomlighet för de prioriterade trafikslagen och godstrafiken.

En parkeringsplats kostar mycket pengar. Förutom underhåll och drift tar bilparkering upp markyta som ofta har ett högt alternativt värde. För att synliggöra parkeringsplatsens faktiska kostnad behöver därför markytans värde räknas in i investeringskostnaden för parkeringsplatsen. Kostnaden att etablera en markparkering varierar beroende på plats men inkluderas markvärdet uppgår priset för en parkeringsplats i Norrköping till 5 000-8 500 kronor per år eller 400-700 kronor per månad. En parkeringsplats i ett garage eller i ett parkeringshus är dyrare och kan uppgå till 14 400-28 800 kronor per år eller 1 200-2 400 kronor per månad. Staden är begränsad och genom mer effektiva lösningar för bilparkering skulle parkeringsytor kunna frigöras till förmån för bostäder, stadsliv och rörelse.


Boendeparkering

Norrköpings kommun har under många år använt boendeparkering för att styra och ordna trafiken. Boendeparkering används främst i äldre områden där möjligheten till parkering på kvartersmark är låg. Boendeparkering bör i fortsättningen införas för att styra tillgången till gratis parkering på allmän platsmark och säkerställa parkeringsmöjligheter för boende i sådana stadsdelar. När vi bygger nytt och nya stadsdelar tillkommer ska boendeparkering på allmän platsmark inte anordnas utan parkering för boende förläggs på kvartersmark. För att minska ytanspråket kan parkering samlas i gemensamma mobilitetsanläggningar under bostaden eller i närområdet.

Parkeringsledningssystem

För att samla parkeringsmöjligheter på färre antal platser bör dessa vara lätta att hitta även för trafikanter som inte har lokalkännedom. Genom att underlätta färdvägen till allmänt tillgängliga parkeringshus ökar acceptansen till att reducera antal parkeringsplatser längs med gator. På så vis kan ytor i begränsade gaturum användas till vistelse, transport för gående och cyklister eller lastplatser. Norrköpings befintliga parkeringsledningssystem som i dagsläget kopplar samman parkeringshusen i staden bör fortsätta utvecklas. Samtliga parkeringsanläggningar som erbjuder allmän parkering ska bindas samman med kommunens pendlarparkeringar. På sikt bör parkeringsledningssystemet kopplas samman och kombineras med annan digital information, exempelvis kollektivtrafikens avgångar och tillgång till mobilitetstjänster för att främja det intermodala resandet. Ett effektivt och integrerat parkeringsledningssystem minskar trafik som letar efter parkeringsplatser vilket både minskar trängsel och tillgängliggör staden.

Kategorisering av parkeringsanläggningar

I Norrköping kategoriseras de olika parkeringsanläggningarna utifrån dess huvudsakliga syfte och placering. Översiktsplan för staden från 2017 pekar ut lämpliga platser för utveckling av pendlarparkeringar. Trafikstrategin kompletterar dessa med platser som pekats ut i Översiktsplan för landsbygd från 2017, punkter som identifierats i Framtidens resor samt befintliga parkeringsanläggningar.


Pendlarparkering
Pendlarparkeringar ligger främst i tätorterna, i nära anslutning till en större hållplats eller tågstation. Syftet är att kunna parkera bilar eller cyklar på platsen för att resa vidare med kollektivtrafik. Det är därför viktigt att säkerheten säkerställs för att det ska kännas tryggt både att vara på platsen och att lämna sin bil eller cykel där. Tätorterna Kimstad, Krokek och Strömsfors har redan befintliga pendlarparkeringar. Skärblacka, Svärtinge, Åby, Ljunga och Östra Husby anses vara i behov av pendlarparkeringar för att möjliggöra byte från bil och cykel till kollektivtrafik. För att pendlar- och infartsparkeringar ska fungera som ett bra alternativ till bilen och få hög beläggning krävs åtgärder för att göra det enklare för kollektivtrafik och cykel. Exempelvis tätare turutbud och busskörfält för kollektivtrafiken samt gena cykelbanor och säker cykelparkering för cyklisten. Kommunen har en stor roll i att styra trafiken med taxor, arbeta för flexibla parkeringstal vid nyproduktion och förespråka olika mobilitetslösningar.

Infartsparkering
Infartsparkeringar planeras in i ytterkanten av centrala Norrköping, i nära anslutning till starka kollektivtrafik- och cykelstråk. Syftet med infartsparkeringar är att koppla samman bilnätet med stadens cykel- och kollektivtrafiknät, vilket ses som en bra lösning som förbättrar möjligheterna för de som bor i områden utanför staden och på landsbygden att inte behöva ta bilen hela vägen in till staden. Infartsparkeringarna är ett av flera verktyg för att tillgängliggöra mer yta i de centrala delarna av staden. Även om inte beläggning på befintliga infartsparkeringar är stora så behöver mark säkerställas redan i översiktsplanen för att inte bygga bort möjligheterna för infartsparkeringar.

Mobilitetshubb
Anläggningarna planeras att finnas på strategiska platser där det finns möjlighet att byta trafikslag till kollektivtrafik, cykel eller mikromobilitetstjänster som till exempel elsparkcyklar eller cykelpool. Det ska även finnas möjlighet att byta mellan landsbygdstrafik och stadstrafik. Andra kringtjänster i form av pakethämtning och cykelservice kan förekomma. Mobilitetshubbar finns inte i Norrköping i dagsläget men pekas ut i syfte att visa på vilka platser som skulle vara lämpliga.

Parkeringshus
Kategorin inkluderar parkeringshus som är allmänt tillgängliga för besök, boende eller långtidsparkering men som inte kräver en förhyrd parkeringsplats. Dessa är belägna centralt och utgör den huvudsakliga parkeringsmöjligheten för besökare till staden.

Allmän parkering
Större allmänt tillgängliga parkeringsplatser på markytor.