Trafikstrategi för Norrköping

Antagandehandling

Nuläget och utmaningar

   

I trafikstrategin har ett antal utmaningar för trafikplaneringen identifierats. Utmaningarna grundas i en nulägesanalys från år 2020 som gjorts över trafiksystemet i Norrköpings kommun.

Utmaning resebehov

I nuläget bor det runt 143 000 människor i Norrköpings kommun. De flesta Norrköpingsbor har behov att förflytta sig till olika målpunkter, exempelvis till skola eller arbetsplats. Enligt resvaneundersökningen från 2019 genomför varje person i kommunen i genomsnitt 3,2 resor per dag. Om vi reser lika mycket år 2035 och Norrköping når visionens befolkningsmängd, 175 000 invånare skulle det innebära 560 000 resor per dygn. Detta skulle betyda att vi behöver hantera 102 400 fler resor år 2035. För att hela trafiksystemet ska klara av att hantera en sådan ökning krävs att fler resor sker med kollektivtrafik, gång och cykel. En målsättning bör även vara att minska behovet av resor för att klara av en befolkningstillväxt och minska trycket på trafiksystemet. Resebehovet minskar genom att bygga ett samhälle kring människan där de vanligaste målpunkterna finns i närområdet.

Kollektivtrafik i Norrköping. Foto: Norrköpings kommunUtmaning beteendeförändring

Det räcker inte med ny teknik, planering, effektiviseringar och beslutsfattande för att ett hållbart och effektivt transportsystem ska kunna uppnås. Det krävs även att bilanvändandet minskar. En beteendeförändring på individnivå är därför en stor och viktig utmaning för att kunna ställa om och göra plats för gång, cykel, kollektivtrafik och människan. Forskning redogör för att människor med högre inkomst åker bil i större utsträckning och statistik visar att reslängden ser olika ut beroende på resenärens kön. Kvinnor reser vanligtvis kortare sträckor jämfört med män. Större andel kvinnor än män väljer att resa med kollektivtrafik, gång eller cykel framför bilen. Om alla reste som kvinnor gör idag, skulle energianvändningen och utsläppen från persontransporter i Sverige minska med närmare 20 procent, vilket skulle vara i nivå med det som anses vara hållbart år 2050.

Färdmedelsfördelning för män och kvinnor i Norrköping, resvaneundersökningen 2019. Illustration: BYN kommunikationUtmaning yta

I slutet av 2019 fanns 33 300 personbilar registrerade inom staden i Norrköping. Detta motsvarar ett behov av parkeringsytor på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter, vilket kan likställas med ungefär 500 fotbollsplaner. Forskning visar också att bilen i genomsnitt står stilla 96 procent av dygnet , vilket gör att bilparkeringar i Norrköpings stad tar upp mycket plats som skulle kunna användas till annat. Beläggningsstatistik för parkeringsanläggningarna visar att det en vanlig vardag i snitt finns totalt 600-1800 lediga parkeringsplatser i centrum. Fler bilar ställer krav på fler filer och ibland även på platskrävande förbifartslösningar, vilket tränger undan andra trafikslag.
Beräkningen är baserad på att det fanns 33 300 registrerade personbilar år 2018 i centrala Norrköping, att varje parkeringsplats har 25 kvm manövreringsutrymme samt att det går 2 fotbollsplaner på 1 hektar. Illustration: BYN kommunikationUtmaning barriärer

I Norrköping finns det flera barriärer som begränsar framkomligheten. Exempel på stora barriärer är Motala ström, järnvägen, Söderleden och Riksvägen. Det är en stor utmaning att minska effekten av barriärerna för att skapa ett tillgängligt och framkomligt Norrköping för alla. När Norrköping växer är det viktigt att inte skapa nya barriärer samt att befintliga barriärer blir enklare att passera genom att exempelvis skapa trafiksäkra och trygga passagepunkter.

Söderleden i Norrköping utgör en stor fysisk barriär. Foto: Christer Nilsson