Trafikstrategi för Norrköping

Antagandehandling

Fyrstegsprincipen

   

Fyrstegsprincipen är en modell som ursprungligen togs fram av Trafikverket. Syftet med modellen är att, i fyra steg minska behovet av resor, minska beroendet av motoriserade transporter, prioritera hållbara transportsätt, nyttja befintliga system och minska behovet av nyinvesteringar.

Steg 1 - Tänk om

Steget innebär att fundera över om resan kan göras på ett annat sätt eller helt ställas in.
Exempel: Reglera parkerings- och kollektivtrafiktaxa, reglera skolstart och öppettider av offentliga verksamheter samt möjliggöra att service och bostäder placeras intill befintlig infrastruktur. Här ingår även informationsinsatser och kampanjer.

Steg 3 - Bygga om

Steget innebär att pröva behov av begränsade ut- eller ombyggnationer.
Exempel: Breddning av väg, gång- och cykelväg, en ny korsningslösning eller en plattformsförlängning.

Steg 2 - Optimera

Steget innebär åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon.
Exempel: Omfördelning av ytor till fördel för gång, cykel och kollektivtrafik samt förbättrad drift.

Steg 4 - Bygg nytt

Steget innebär att pröva behov av nyinvesteringar i form av ombyggnationer eller nybyggnationer.
Exempel: En förbifart, ny korsning eller cykelbro.


Fyrstegsprincipen i Norrköping

Även om det i Norrköping förekommer steg 1- och 2-åtgärder prioriteras arbetet med att bygga ut eller bygga om infrastrukturen framför att tänka om och optimera. Norrköping vill stärka användandet av fyrstegsprincipen i det dagliga arbetet genom att se fyrstegsprincipen som en kontinuerlig process där steg 1-åtgärderna aldrig avtar. Därtill görs parallella insatser regelbundet med åtgärder inom steg 2. Endast när behov finns kompletteras steg 1 och 2 med insatser inom steg 3, för att mer sällan kompletteras med åtgärder inom steg 4. Norrköping arbetar inte efter detta arbetssätt idag, men eftersom kostnaderna för åtgärder inom steg 1 och 2 är låga skulle detta innebära ett mer kostnadseffektivt arbetssätt. Strukturerat och kontinuerligt arbete med fyrstegsprincipens steg 1- och 2-åtgärder har stor inverkan på färdmedelsvalen.

Fyrstegsprincipen i Norrköping Illustration: BYN kommunikation