Trafikstrategi för Norrköping

Antagandehandling

Begreppsförklaring

   

Allmän kollektivtrafik = Kollektivtrafik för allmänheten som kan finansieras av både kommersiella aktörer och samhället. Till skillnad från den allmänna kollektivtrafiken inkluderar särskild kollektivtrafik skolskjuts, färdtjänst och sjukresor.

Biltrafikarbete = Trafikarbetet på en vägsträcka är summan av längden på alla resor som fordon utför under en bestämd tid. Trafikarbetet i ett område är summan av alla resor längs alla vägsträckor i området och uttrycks i fordonskilometer.

Framkomlighet = Beskriver förbrukning av tid för förflyttning i trafiknätet som gående, cyklist, busspassagerare eller bilförare i förhållande till förväntad tid.

Genhet = Innebär att vägen ska vara så kort och rak som möjligt. Genhet räknas ut genom att jämföra fågelvägen med exempelvis gång- eller cykelvägen.

Hållbara transporter = innebär att sträva efter en minskning av transportsektorns negativa klimat- och miljöpåverkan. Hållbara transporter kan också handla om att byta transportslag till ett som är mer energismart, till exempel att åka kollektivt, cykla eller gå istället för att åka bil.

Inducerad trafik = Fenomenet när den ökade tillgången på infrastruktur skapar ett ökat antal resor. Begreppet används för att förklara att nya bilvägar inte bara flyttar biltrafik utan även genererar fler bilresor.

Mobility Management = Ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Konceptet inkluderar mjuka åtgärder som till exempel kampanjer, bilpooler, parkeringsstyrning och reserådgivning.

Ohälsotal = Ett mått som baseras på antalet utbetalda nettodagar av försäkringskassan för sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Självförklarande gata = Gator i tätort som utformas utifrån en lägre hastighet så att de blir mer självförklarande, vilket gör det mer naturligt för trafikanterna att följa skyltad hastighetsgräns och andra trafikregler.

Trygghet = Den upplevda tryggheten är subjektivt och kan bero av kunskap, upplevelser och rykten om en plats. Om en plats upplevs otrygg eller trygg kan till exempel bero av belysning, träd, buskar och närheten till mer befolkade platser. En otrygg plats behöver inte vara osäker.

Godsalstrande verksamhet = En verksamhet som på något sätt kräver ett högt antal transporter antingen till eller från sin verksamhet.