Trafikstrategi för Norrköping

Antagandehandling

Omvärldsspaning

   

Det pågår en ständig utveckling i den värld vi lever i. Vissa trender är mer lokala medan andra är mer globala. Omvärldsspaning är en viktig del i det strategiska arbetet för trafikstrategin eftersom trender påverkar sättet vi lever, våra resmönster och resvanor. Nedan presenteras olika trender som förutspås inträffa eller som redan pågår och förväntas fortsätta, utifrån Trafikverkets rapport Trender i transportsystemet från 2018.

Klimatförändringar
Sedan 1970-talet har naturkatastrofer som värmeböljor, stormar och översvämningar femdubblats och enligt forskning är klimatförändringar redan ett faktum. FN:s klimatpanel IPCC publicerade i september 2021 en klimatrapport. I rapporten redovisas att 1,5-gradersmålet riskerar passeras inom 10-20 år, att läget är akut och att stora utsläppsminskningar krävs nu. Det är viktigt att samhället är redo för att minska de konsekvenser som naturkatastrofer kan innebära för människor och djur genom att göra samhället mer robust för kommande klimatförändringar. Infrastruktur i form av vägar och järnvägar finns i hela landet, både i staden och på landsbygden, och påverkas därför i hög grad av klimatförändringar. Genom att aktivt arbeta för att minska utsläppen samt främja hållbara resor kan ett arbete för lokala, nationella och globala hållbarhetsmål främjas.
Energianvändning
Det sker en minskning av energianvändning och utsläpp av växthusgaser i Europa. Däremot sker fortfarande en ökning globalt. Efterfrågan av både förnybara bränslen och olja ökar, men i olika delar av världen. För att nå Parisavtalets mål gällande en maximal temperaturhöjning på 1,5 grader krävs en omställning i snabb takt bort från fossila bränslen i världen.
Digitalisering
Digitaliseringen, mobil kommunikation och sociala medier har bidragit till en större flexibilitet samt effektiv dialog och informationsspridning. Vi blir mindre rumsberoende och når lättare omvärlden. Nya digitala verktyg möjliggör för smarta sätt att dela olika fordon vilket minskar behovet av privatägda fordon.
E-handel
E-handeln i Sverige ökar ständig och i november 2020 handlade 85 procent av befolkningen (18-79 år) något på internet. Den ökade e-handeln påverkar trafiksystemet eftersom det skickas fler leveranser ut till kunden istället för transporter till butiken.
Transporttrender
Baserat på den ekonomiska tillväxten, ökad världshandel och en fortsatt befolkningstillväxt i världen förespås transporter på väg samt flyg- och båttrafik att öka globalt. I flera Europeiska länder, däribland Sverige, har statistik visat en stagnering av biltrafiken under de senaste åren. Färre yngre personer tar körkort i Sverige och köper bil. Däremot ökar antalet äldre människor som har körkort. Enligt Trafikverket förväntas antalet persontransporter öka med 29 procent fram till 2030. Även om uppkopplingen och e-handel leder till att tjänsteresor och resor för inköps- och serviceärenden minskar, ersätts resorna med andra resor exempelvis för rekreation och fritidsaktiviteter. Det blir också allt vanligare att tillgodoräkna pendlingsresor som arbetstid. Därmed blir kollektivtrafiken ett mer attraktivt färdmedelsvaljämfört med bilen och allt större krav ställs på kollektivtrafikens komfort.
El-fordon & automation
Elbilar, elcyklar och andra mobilitetsfordon som går på el ökar, vilket är positivt med hänsyn till buller och luftkvaliteten. Men nya fordonstyper för också med sig nya utmaningar som måste hanteras. Exempel på utmaningar är trafiksäkerhet för elsparkcyklar samt slitage från däck och konkurrensen om ytor för elbilar. Det finns också förarlösa, autonoma fordon. Utvecklingen av automation för bil har dock inte kommit lika långt som för flyg- och sjöfart. Det krävs fortfarande arbete med teknikutveckling, regelverk och tillståndshantering på grund av trafiksystemets komplexitet. Hur lång tid som kvarstår innan autonoma bilar är etablerade på marknaden råder osäkerhet kring.
Covid-19
Covid-19 tros kunna leda till bestående förändringar gällande förutsättningar och beteenden. Exempelvis har antalet tjänsteresor minskat, närmiljön blivit viktigare och andra krav ställts på bostaden. Vilka förändringar som består och hur det kan komma att påverka den strategiska planeringen är än så länge svårt att fastställa. Forskning visar att antalet tjänsteresor och pendlingsresor minskat kraftigt under pandemin, samtidigt som få möten har ställts in. Antalet tjänsteresor och pendlingsresor förväntas fortsatt vara färre även efter pandemin. Dels på grund av den digitala utvecklingen som gjort det möjligt att ersätta fysiska möten, dels då en minskning av antalet tjänsteresor är positivt både ekonomiskt och ur miljösynpunkt för företag. Det finns också forskning som visar att antalet pendlingsresor kan komma att bli färre men istället längre, i och med ett mer flexibelt arbetsliv. Närmiljön har blivit mer betydelsefull för många människor under pandemin. Exempelvis grönska samt möjlighet till aktiviteter och sociala möten utomhus.