Trafikstrategi för Norrköping

Antagandehandling

Godstrafik

   

Norrköping har en närhet till stora produktions- och konsumtionsområden vilket gör att många aktörer etablerar verksamhet i Norrköping för distribution inom Sverige, Norden och Östersjöområdet. Hamnens närhet till Trafikverkets funktionellt prioriterade vägnät och Södra stambanan skapar goda logistiska förutsättningar för regionala, nationella och internationella transporter. Behovet av transporter ökar ständigt i Norrköping och det starka logistiska läget kräver en tydlig infrastruktur för att kunna hantera framtidens efterfrågan. Inom gods finns samhällsviktiga funktioner, det kan handla om fordon för service, renhållning och avfallshantering men också om fordon med leveranser till våra matbutiker och apotek. I huvudsak nyttjar godstrafiken och biltrafiken samma nät men för att säkra framkomlighet och möjliggöra platser för angöring prioriteras gods framför bilen. Detta kan exempelvis innebära att gator stängs av för biltrafik men att godstrafiken kan ta sig in på dessa platser ändå.

Industrier och drivmedelsstationer ger upphov till farliga transporter som ställer krav på infrastruktur och kringliggande område. Samtidigt som fordonen som levererar gods inne i staden får mindre yta till sitt förfogande ökar mängden gods som behöver levereras. Detta ställer högre krav på att transporterna blir effektiva gällande både fyllnadsgrad, för att minska antalet transporter, och minskar sitt ytanspråk för att kunna samsas med stadslivet och övrig trafik. Det blir även viktigare att transporterna blir tystare och släpper ut mindre avgaser för att öka trivseln i staden och bidra till en positiv klimatpåverkan. I innerstaden kommer det dimensionerande fordonet att vara fordon för sophantering, renhållning och drift. Dessa fordon tillsammans med godsleveranser sätter gränserna för hur gaturummet kan utformas och måste kunna samspela med övriga trafikanter i gaturummet. Godsets största belastning på buller, luftmiljö, klimat och ekonomi sker inom den sista delen av transporten till kund. För att lyckas med godsplanering på både nationell och kommunal nivå behöver det därför finnas omlastningsmöjligheter för transport vidare in till staden.

Godstransport i stadsmiljö. Foto: Thor Balkhed, Linköpings universitet

Målområde 9, se avsnitt Trafikstrategins målområden.

Strategi för godstrafik

Befintliga och nya utpekade verksamhetsområden ska kopplas upp till det statliga väg- och järnvägsnätet samt ha tillgång till riksintresset Norrköpings hamn. Inne i staden prioriteras transporter med mindre fordon för att ge plats i gaturummet till människor och övriga tranportsfunktioner. Leveranser till platser med hög efterfrågan kan behöva samordnas och ske med större fordon utanför rusningstid för att på så sätt tillgodose leveransbehovet utan att vara i konflikt med stadslivet. Det uppstår en intressekonflikt om storleken på fordon i innerstaden begränsas samtidigt som efterfrågan på leveranser ökar. Lösningen på intressekonflikten är samordnade transporter eller omlastning till mindre fordon utanför staden för att genomföra den sista transportsträckan. Förutsättningar för att möjliggöra leveranser med cykelbud förespråkas där det är möjligt för att på så sätt bidra till en bättre luftmiljö. Olika områden i kommunen har olika förutsättningar gällande godsflöden men infrastrukturen till området ska alltid främja hållbarhet.

Trafikstrategin pekar ut de huvudsakliga transportstråken till, från och inom Norrköping i form av ett huvudnät för godstransporter. Huvudnätet är en del av bilinfrastrukturen men med ett utpekat behov av anpassning för godstransporter. Ytanspråk som godstransporter kräver i gatusektioner på huvudnätet hanteras dock på en mer detaljerad planeringsnivå. Transport av farligt gods hänvisas till huvudnätet för godstrafik samtidigt som innerstaden är förlagd med ett förbud mot sådana transporter. På så vis kan innerstaden fredas från en ökad risk av att utsättas för utsläpp vid olyckor samtidigt som nödvändiga transporter kan genomföras på huvudnätet. Transport av farligt gods ska alltid ta den kortaste vägen på en tillåten körsträcka till och från sin målpunkt vilket gör att de vägar där det inte finns ett reglerat förbud mot farligt gods kan nyttjas. För nyetableringar intill huvudnätet bör det göras en riskbedömning gällande närheten till väg där det förekommer eller kan förekomma farligt gods.

För att möjliggöra transporter med lastbil till och från Norrköpings stora verksamhetsområden krävs möjlighet för förare att få den kravställda vilotiden. Därför finns det redan idag ett stort behov av ytor för uppställning i närhet av trafikplatserna längs med E4. Är platserna genomtänkt placerade möjliggör dessa samplaneringar mellan vila och leveranser, vilket effektiviserar transporterna. I första hand bör platser med befintlig infrastruktur, vatten- och avlopp samt goda markförhållanden användas för sådana etableringar. Ska mark tas i anspråk i närhet av verksamhetsområden krävs lämplighetsutredningar gällande geologiska förutsättningar och möjlighet till vatten och avlopp. I trafikstrategin pekas det ut förslag på områden för etablering av uppställning där det finns ett behov idag och där verksamhetsytor prognostiseras att öka i framtiden.


Nyckelfaktorer för att lyckas

För att skapa ett effektivt nät för godstrafik som klarar av att hantera den ökade efterfrågan på leveranser till och inom kommunen ska nyckelfaktorerna uppkopplat, stabilt och anpassat säkerställas där omlastning spelar en central roll.


Uppkopplat
För att nyttja Norrköpings logistiska läge är det viktigt att de områden där det finns eller planeras för godsalstrande verksamheter är uppkopplat till det nationella vägnätet. Vid planläggning av verksamhetsområden ska infrastrukturen mellan området och det statliga vägnätet anpassas för godstransporter.

Stabilt
Infrastrukturen mellan Norrköpings verksamhetsområden, det nationella vägnätet och hamnen ska vara robust och klara av att hantera gods utan att infrastrukturen går sönder. Detta både för att minska underhållskostnader och för att säkerställa leveranser.

Anpassat
Det är viktigt att de stråk där det idag förekommer stora och tunga transporter pekas ut för att bibehålla dagens framkomlighet. Färdvägen behöver inte alltid vara farbar för stora och tunga fordon men längs med de stråk som är utpekade behöver dessa fordon kunna ta sig fram när dispens har getts. Placering av fasta hinder som begränsar höjd och bredd ska ta hänsyn till behovet av den typ av transporter som färdas på sträckan. Nya färdvägar till och från hamnen ska anpassas efter framtida transportbehov.

Innovation och nutidsanpassning
Nya möjligheter dyker upp regelbundet och det gäller att godsbranschen och staden drar nytta av nya innovativa lösningar. De leveranser som sker idag kan se helt annorlunda ut i framtiden. Branschen och staden behöver vara beredda på förändring och kontinuerligt utvärdera de förutsättningar som råder. Leveranser till leveransboxar på allmänplats eller tillfälliga terminaler som ställs upp på torg eller allmänna ytor är en sådan lösning som i vissa fall skulle kunna underlätta för både transportör och slutkund.


Kategorisering av godsnät

Nätet för gods utgår från befintliga verksamhetsområden och områden där det finns potential för tillkommande, godsalstrande verksamheter. Nätet delas in i kategorier beroende på om det är kommunalt eller statligt huvudmannaskap samt om området inkluderas i det nät som trafikstrategin föreslår att storleken på fordon regleras.


Statligt huvudnät
Vägar med statligt väghållaransvar i Norrköpings kommun utgör de huvudsakliga transportvägarna till och från Norrköping. Det statliga vägnätet kopplar samman olika kommuners vägnät och möjliggör transporter mellan kommuner. Det statliga huvudnätet utgör även den primära färdvägen för farligt gods.

Kommunalt huvudnät
Vägar med kommunalt huvudmannaskap som kopplar samman godsalstrande områden med Norrköpings hamn och det statliga vägnätet. Det är främst längs med dessa vägar dispenstransporter till och från Norrköpings hamn sker. Det kommunala vägnätet möjliggör godstransporter inom kommunen, och är den sista eller första biten på resan för gods mellan kommuner. Det är viktigt att det kommunala vägnätet är tillgängligt för tung trafik till områden med godsalstrande verksamheter. En godsalstrande verksamhet är en verksamhet som kräver ett högt antal transporter till eller från verksamheten.

Reglerat nät
Det reglerade nätet består av vägar inom centrala Norrköping med syftet att reducera antalet större fordon till förmån för mindre fordon. Sedan 2010 finns det en reglerad längdbegränsning på 13 meter i centrala Norrköping. Dock kan vissa leveranser gynnas av att ske med färre antal större fordon istället för flera mindre transporter. Det begränsade nätet inkluderar även ett förbud mot transporter med farligt gods.

Kommande transportintensiva områden
I trafikstrategin pekas några områden ut som kommande transportintensiva områden. Det innebär att dessa områden kommer bli mer transportintensiva i framtiden. Transporterna kan ske till och från verksamheter eller till följd av masshantering. Vissa områden som exempelvis Malmölandet, har redan idag flera stora verksamheter men planeras att växa ytterligare. Andra områden som till exempel Klinga planeras istället att gradvis växa fram. Gemensamt för dessa områden är att det kommer förekomma en stor andel tunga transporter som ställer krav på infrastrukturen och uppkoppling till området.

Uppställningsplats
I trafikstrategin pekas områden ut där det finns ett behov av att etablera uppställningsplatser. Områdena bedöms ha kort färdväg till ett flertal godsalstrande områden och vara väl uppkopplade till huvudnätet för gods. Inom dessa områden kan även mindre terminaler för omlastning etableras för vidare transport in till centrala staden. Platser som kan kombineras och både utgöra säkra uppställningsplatser och omlastningsplatser är att föredra då det då går att koppla fler funktioner till platsen. Alla utpekade uppställningsplatser behöver inte tillkomma men ytorna ligger som beredskap för att säkra att funktionen tillkommer.

Omlastning
I trafikstrategin pekas områden ut där det finns behov av att möjliggöra yta för omlastning till andra typer av fraktfordon. Platserna pekas ut vid uppställningsplats läns det statliga huvudnätet. Längs med E4 ska det finnas möjlighet att stanna och att lasta om. Alla utpekade omlastningsplatser behöver inte tillkomma men ytorna ligger som beredskap för att säkra att funktionen tillkommer.