Trafikstrategi för Norrköping

Antagandehandling

Avgränsning

   

Trafikstrategins fokusområden staden, tätorter samt en utblick mot grannkommunerna och Stockholm. Illustration: BYN kommunikation

Trafikstrategin behandlar ämnesområdet trafik och transporter med fokus på beteendepåverkan och infrastrukturåtgärder. Sjöfart, flyg och trafik som nyttjar järnvägen i Norrköping inkluderas inte. Däremot tas resor till och från pendeltågsstationer i beaktande. Mark för verksamheter och bostäder behandlas i översiktsplanen och hanteras därför inte vidare i trafikstrategin. Målår för trafikstrategin är 2035 med utblick mot 2050.

Strategin omfattar de områden som pekas ut i Översiktsplan för staden och de prioriterade utvecklingsorterna som pekas ut i Översiktsplan för landsbygden: Åby, Jursla, Krokek, Strömsfors, Östra Husby, Norsholm, Kimstad, Skärblacka och Svärtinge. Dessutom har Ljunga tagits med i trafikstrategin då området är placerat på ett viktigt stråk mellan prioriterade utvecklingsorter. Eftersom helheten är viktig i ett trafiksystem inkluderas även de prioriterade stråken mellan tätorterna och grannkommunerna in till centrala Norrköping. År 2035 beräknas Ostlänken finnas på plats vilket ökar möjligheten för arbetspendling till och från Stockholm. Därför inkluderas Stockholm som en förlängning av stråket till Nyköping.

Utöver den geografiska avgränsningen finns även vissa ämnesområden med relation till trafik som inte behandlas inom trafikstrategin. Dessa är bygglogistik, citylogistik och avfallshantering. Inte heller detaljer gällande drivmedel eller regleringar av trafik och utsläpp hanteras.

Områdesindelning

Det geografiska området för trafikstrategin har delats in i 28 planeringsområden. Område 1-27 representerar stadsdelsnivå i staden och tätorterna i Norrköpings kommun. En del intilliggande stadsdelar med liknande förutsättningar har slagits ihop för att minska antalet planeringsområden. Område 28 utgör de delar av kommunen som ligger utanför trafikstrategins 27 områden och har andra förutsättningar gällande trafik. Från område 28 sker främst resor till målpunkter i de övriga 27 områdena och därför ses område 28 som ett upptagningsområde till övriga områden.

Område 1-27 baseras på nyckelkodsområden. Utifrån dessa kan statistiska analyser göras, exempelvis för befolkningsfördelning och bilinnehav.