Trafikstrategi för Norrköping

Antagandehandling

Trafikstrategi för Norrköping

   

Trafikstrategi för Norrköping - Antagandehandling

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en trafikstrategi för hur Norrköpings trafiksystem ska utvecklas fram till 2035 med utblick mot 2050.

Syftet med trafikstrategin är att skapa en samlad och långsiktig plan för utvecklingen av infrastrukturen i Norrköping. Genom att planera för en effektiv markanvändning med fokus på tillgänglighet och framkomlighet kan en omställning mot ett mer hållbart och tillgängligt trafiksystem uppnås. Trafikstrategin ger vägledning till kommande planer och fortsatt trafikplanering samt en strategisk övergripande riktning för Norrköpings kommuns framtida trafiksystem.

Digitalt planförslag
Trafikstrategi för Norrköping presenteras i digitalt format via denna plattform. Denna förstasida i den digitala handlingen Trafikstrategi för Norrköping ingår inte i det officiella planförslaget.
Karttips!
Många av kartorna är zoombara och går att röra sig i. De flesta kartor är också klickbara, vilket innebär att du kan klicka på objekten i kartan för att få fram mer information.

Framtidens Norrköpingsbor har varit delaktiga!

Vi tog hjälp från elever på Kunskapsskolan för att höra hur de ser på sin väg till skolan. Eleverna har genom text och bild uttryckt sina synpunkter på hur deras väg till skolan kan förbättras. Nedan sammanfattas de svar vi fått in. Kolla gärna på deras bilder och skisser också.Så här tyckte eleverna på Kunskapsskolan

De mest återkommande förslagen på förbättringar sammanfattas nedan.

Övergångsställe
Många elever lyfte att övergångsställen är viktigt och att de vill ha fler, exempelvis vid Söder tull, intill busshållsplatser och skolan. Ytterligare lyftes att befintliga övergångsställen kan förbättras.

Ökad trafiksäkerhet
Flera av förbättringsförslagen går att koppla till trafiksäkerhet. Eleverna önskar fler farthinder, sänkt hastighet och tydlig skyltning för biltrafiken. En plats som nämns specifikt där trafiksäkerheten kan förbättras är skvallertorget.

Kollektivtrafik
Flera av eleverna tog upp kollektivtrafiken gällande linjer, tidtabell och hållplatser. Fler reseavgångar önskas. En tur 14.30 resecentrum - Svärtinge nämns specifikt.