Storymap:

Trafikstrategi för Norrköping

Hållbart resande


Att tillämpa ett arbetssätt för hållbara resor är en viktig del i arbetet för att uppnå en ökad andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik. Idag arbetar Norrköpings kommun endast sporadiskt med att förändra resvanor. Exempel på insatser som genomförts hittills är cykelkampanjer, kompetenshöjande åtgärder i kommunen och aktiviteter under Europeiska mobilitetsveckan. I projektet Framtidens resor beräknades att systematiskt och processinriktat arbete med hållbara resor kan ge en reducering av biltrafikarbetet med 5-11 procent.

För att öka andelen hållbara resor är det viktigt att ha kunskap om hur resandet ser ut i Norrköping. En stor del av vårt resande görs vanemässigt och vi väljer oftast att resa på samma sätt som vi alltid gjort. Enligt resvaneundersökningen från 2018 använder störst andel av Norrköpingsborna bilen som sitt primära färdmedelsval, följt av gång, cykel och kollektivtrafik.

Målområde 2, se avsnitt Trafikstrategins målområden.

Biltrafikarbete
Biltrafikarbete på en vägsträcka är summan av längden på alla resor som fordon utför under en bestämd tid. Biltrafikarbete i ett område är då summan av alla resor längs alla vägsträckor i området och uttrycks i fordonskilometer.

Industrilandskapet i Norrköping.

Att tillämpa ett arbetssätt för hållbart resande är en viktig del i att få fler Norrköpingsbor att välja hållbara färdmedel. Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för ett hållbart resande tidigt i planeringen. Redan i översiktsplanen behöver det säkerställas att Norrköpingsborna har de förutsättningar som krävs för att kunna resa hållbart. En ökad andel hållbara resor genererar flera positiva effekter varav folkhälsan och samhällsekonomin är två. Scenarioberäkningar för Norrköping visar att ökad fysisk aktivitet med sju minuter per person och dag genererar samhällsekonomiska vinster på 362 miljoner kronor.

Mobility Management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Konceptet inkluderar mjuka åtgärder som till exempel kampanjer, bilpooler, parkeringsstyrning och reserådgivning. Genom att enbart arbeta med Mobility Management i form av beteendepåverkande informationsåtgärder och marknadsföring kan begränsad effekt av ökad andel hållbara resor uppnås. För att åstadkomma en större effekt blir det viktigt att bland annat arbeta med påverkansarbete i samband med invigningen av de infrastrukturprojekt som genomförs.

Enligt Trivector kan kampanjer och uppmuntring generera en överflyttning från biltrafik till gång, cykel och kollektivtrafik motsvarande fem procent. Genomförs kampanjen och uppmuntringen tillsammans med infrastruktursatsningar för gång och cykel eller parkeringsregleringar kan en överflyttning istället uppgå till 10-30 procent.

Mobility management tillsammans med infrastrukturåtgärder eller parkeringsregleringar ger en stor effekt. Illustration: BYN kommunikation utifrån illustration av Trivector

Mobility Management i kollektivtrafiken
Det finns många möjligheter att främja resande med kollektivtrafik genom Mobility Management-åtgärder. Nya sätt att öka resandet med kollektivtrafik bör alltid undersökas och prövas. Några metoder som Norrköping hittills har arbetat med eller planerar för är:

• Kombination av biljettsystem för parkering och kollektivtrafik
• Målgruppsinriktad information vid ändringar i kollektivtrafiken eller förbättringar i infrastrukturen.
• Kampanjer där fastighetsägare eller andra aktörer erbjuder nyinflyttade prova-på-kort i kollektivtrafiken.

Gröna banvallar för spårvagn, Norra Promenaden i Norrköping.

Fyrstegsprincipen i det dagliga arbetet

I syftet att minska behovet av investeringar föreslår trafikstrategin att kommunens planeringsområden analyseras utifrån fyrstegsprincipen för att få en områdesanpassad åtgärdsplan som främjar hållbart resande. Detta görs som en del i det dagliga arbetet med Mobility Management för att identifiera vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva och som ger störst effekt för respektive område.

Fyrstegsprincipen i Norrköping. Illustration: BYN kommunikation


Nyckelfaktorer för att lyckas

För att uppnå ett ökat hållbart resande ska nyckelfaktorerna fyrstegsprincipen, Mobility Management och samverkan tas hänsyn till och arbetas med inom Norrköpings kommun.


Fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen ska implementeras i det dagliga arbetet i samhällsbyggnadsprocessen. Detta genom att fokusera på att minska behovet av resor och optimera befintlig infrastruktur före om- och nybyggnation av gator och vägar.

Mobility Management
Mobility Management är ett viktigt verktyg för att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafikresor. Genom att kombinera Mobility Management med infrastrukturåtgärder ges störst effekt.

Samverkan
Det är viktigt att det finns en samverkan både internt inom kommunen och externt med aktörer som har direkta kanaler ut till invånare, verksamheter och besökare. Detta stärker ett arbete med hållbart resande.

Strategier
• Förutsättningar för hållbart resande ska säkerställas i översiktsplanen och detaljplaner.
• Tillämpa Norrköpings tolkning av fyrstegsprincipen i det dagliga arbetet
Åtgärdsförslag
• Upprätta en hållbart resande-plan
• Etablera ett arbetssätt för Mobility Management
• Ta fram en åtgärdsplan för trafikstrategins planeringsområden utifrån fyrstegsprincipen