Storymap:

Trafikstrategi för Norrköping

Trafikstrategi för Norrköping


Vi är ute på samråd!

Samhällsbyggnadskontoret håller på att ta fram en trafikstrategi för hur Norrköpings trafiksystem ska utvecklas fram till 2035 med en utblick mot 2050. Just nu är trafikstrategin ute på samråd och vi vill veta vad du tycker!

Syftet med trafikstrategin är att skapa en samlad och långsiktig plan för utvecklingen av infrastrukturen i Norrköping. Genom att planera för en effektiv markanvändning med fokus på tillgänglighet och framkomlighet kan en omställning mot ett mer hållbart och tillgängligt trafiksystem uppnås. Trafikstrategin ger vägledning till kommande planer och fortsatt trafikplanering samt en strategisk övergripande riktning för Norrköpings kommuns framtida trafiksystem.

Digitala dialogmöten
Delta i dialog med kommunen

Mötena kommer ske klockan 12:00-13:00 samt 16:30-17:30 vid tre datum. Anmäl dig genom att klicka på länkarna nedan eller maila till oversiktsplanering@norrkoping.se
22 april – Tätorter
(anmälan stängd)
6 maj – Yttre stadsdelar
(anmälan stängd)
20 maj – Innerstaden
20/5 12:00 20/5 16:30
3 juni – Extra tillfälle (anmälan stängd)

För att läsa mer besök   norrkoping.se/trafikstrategi
Vi vill veta vad du tycker!
För att få bättre vetskap om vad som är viktigt för dig och ditt resande har vi tagit fram en enkät som du gärna får svara på.   Till enkäten Vill du lämna mer utförliga synpunkter eller peka ut din synpunkt på en karta så går det bra.   Till kartorna

Kartan visar trafikstrategins 28 områden. Område 28 utgör de delar av kommunen som ligger utanför trafikstrategins 27 områden och har andra förutsättningar gällande trafik. Från område 28 sker främst resor till målpunkter i de övriga 27 områdena och därför ses område 28 som ett upptagningsområde till övriga områden.

Sammanfattning
Trafikstrategin är ett tillägg till översiktsplanen för Norrköpings kommun. Den presenterar den långsiktiga strategiska planeringen för området trafik och ger en samlad plan för utvecklingen av infrastrukturen. I trafikstrategin behandlas trafikområdena:

• Staden och människan
• Hållbart resande
• Gångtrafik
• Cykeltrafik
• Kollektivtrafik
• Biltrafik
• Parkering
• Godstrafik

Syftet med planen är att skapa ett tillgängligt och hållbart trafiksystem med god framkomlighet. Trafikstrategin behandlar hela Norrköping med fokus på tätorter, staden och de prioriterade stråken som pekas ut i översiktsplanen.

När Norrköping växer ökar också antalet resor i kommunen. För att ställa om till ett hållbart trafiksystem och klara av en ökning av resor, krävs en minskning av andelen bilresor. Detta för att skapa plats åt de hållbara trafikslagen, grönska och andra stadsmässiga kvaliteter. Minskat bilanvändande bidrar även till förbättrad folkhälsa om fler väljer aktiva resor samt till en förbättrad luft- och bullermiljö.

Trafikstrategins förslag på prioriteringsordning av trafikslag, ny infrastruktur samt god drift och underhåll främjar en ökad andel cyklister och gående. Olika typer av parkeringar och bytespunkter i strategin möjliggör också för hållbar pendling med exempelvis kollektivtrafik, elcykel eller delningstjänster från tätorter och ytterområden in till staden.

Social hållbarhet är en viktig del av trafikstrategin. Vilket tas upp i avsnittet Staden och människan. Genom att trafikstrategin behandlar trygghet, trafiksäkerhet, folkhälsa, barriärer samt buller- och luftkvalitet finns ett stort fokus på människan i relation till trafiksystemet. Utifrån en samlad bild och miljöbedömning konstateras att efterföljande planering måste följa trafikstrategins förslag på åtgärder och strategier, för att hantera de trafikutmaningar som Norrköping står inför.