Storymap:

Trafikstrategi för Norrköping

Godstrafik


Norrköping har en närhet till både stora produktions- och konsumtionsområden vilket gör att många aktörer etablerar verksamhet i Norrköping för distribution inom Sverige, Norden och Östersjöområdet. Hamnens närhet till Trafikverkets funktionellt prioriterade vägnät och Södra stambanan skapar goda logistiska förutsättningar för regionala, nationella och internationella transporter. Behovet av transporter ökar ständigt i Norrköping och det starka logistiska läget kräver en tydlig infrastruktur för att kunna hantera framtidens efterfrågan. Industrier och bensinstationer ger upphov till farliga transporter som ställer krav på infrastruktur och kringliggande område. Inom staden ökar behovet av antal leveranser vilket ställer högre krav på att transporterna blir mindre och mer yteffektiva för att minska trängsel. Det blir även viktigare att transporterna blir tystare och släpper ut mindre avgaser för att öka trivseln i staden. Samtidigt som fordonen som levererar gods inne i staden behöver bli mindre, behöver fordonen som transporterar gods mellan städer öka kapaciteten för att klara efterfrågan.

Godsets största belastning på buller, luftmiljö, klimat och ekonomi sker inom den sista delen av transporten till kund. För att lyckas med godsplanering på både nationell och kommunal nivå behöver det därför finnas omlastningsmöjligheter för transport vidare in till staden.

Godstransport i stadsmiljö. Foto: Thor Balkhed, Linköpings universitet

Målområde 9, se avsnitt Trafikstrategins målområden.

Strategi för godstrafik

Befintliga och nya utpekade verksamhetsområden ska kopplas upp till det statliga väg- och järnvägsnätet samt ha tillgång till riksintresset Norrköpings hamn. Inne i staden begränsas storleken på fordon för att prioritera transporter med mindre fordon. Det uppstår en intressekonflikt när storleken på fordon i innerstaden begränsas samtidigt som efterfrågan på leveranser ökar. Lösningen på intressekonflikten är omlastning till mindre fordon utanför staden för att genomföra den sista transportsträckan med mindre fordon. Förutsättningar för att möjliggöra leveranser med cykelbud förespråkas där det är möjligt för att på så sätt bidra till en bättre luftmiljö. Olika områden i kommunen har olika förutsättningar gällande godsflöden men infrastrukturen till området ska alltid främja hållbarhet.

För att möjliggöra transporter med lastbil till och från våra stora verksamhetsområden krävs det möjlighet för förare att få den kravställda vilotiden. Därför finns det redan idag ett stort behov av ytor för rastplatser i närhet av trafikplatserna längs med E4. Är platserna genomtänkt placerade möjliggör dessa samplaneringar mellan vila och leveranser, vilket effektiviserar transporterna. I första hand bör platser med befintlig infrastruktur, vatten- och avlopp samt goda markförhållanden användas för sådana etableringar. Ska mark tas i anspråk i närhet av verksamhetsområden krävs lämplighetsutredningar gällande geologiska förutsättningar och möjlighet till vatten och avlopp. I trafikstrategin pekas det ut förslag på områden för etablering av rastplats där det finns ett behov idag och där verksamhetsytor prognostiseras att öka i framtiden.


Nyckelfaktorer för att lyckas

För att skapa ett effektivt nät för godstrafik som klarar av att hantera den ökade efterfrågan på leveranser till och inom kommunen ska nyckelfaktorerna uppkopplat, stabilt och anpassat säkerställas.


Uppkopplat
För att nyttja Norrköpings logistiska läge är det viktigt att de områden där det finns eller planeras för godsalstrande verksamheter är uppkopplat till det nationella vägnätet. Vid planläggning av verksamhetsområden ska infrastrukturen mellan området och det statliga vägnätet anpassas för godstransporter. Vid tillkommande större bostadsområden behöver plats för mikroterminaler säkerställas för att tillgodose den ökade efterfrågan på leveranser utan att ta yta i anspråk. Det kan även finnas behov av ytor som nyttjas som uppställningsplatser för exempelvis cykelbud och batteribyten av elsparkcyklar.

Stabilt
Infrastrukturen mellan Norrköpings verksamhetsområden, det nationella vägnätet och hamnen ska vara robust och klara av att hantera gods utan att infrastrukturen går sönder. Detta både för att minska underhållskostnader och för att säkerställa leveranser.

Anpassat
Eftersom det förekommer sträckor med stora och tunga transporter till och från hamnen är det viktigt att dessa stråk är utpekade och att infrastrukturen är anpassad till att klara av transporterna. Färdvägen behöver inte alltid vara farbar för stora och tunga fordon men längs med de stråk som är utpekade behöver dessa fordon kunna ta sig fram när dispens har getts. Placering av fasta hinder som begränsar höjd och bredd ska ta hänsyn till behovet av den typ av transporter som färdas på sträckan.

Kategorisering av godsnät

Nätet för gods utgår från befintliga verksamhetsområden och områden där det finns potential för tillkommande, godsalstrande verksamheter. Nätet delas in i kategorier beroende på om det är kommunalt eller statligt huvudmannaskap samt om området inkluderas i det nät som trafikstrategin föreslår att storleken på fordon regleras.


Statligt huvudnät
Vägar med statligt väghållaransvar i Norrköpings kommun som utgör de huvudsakliga transportvägarna till och från Norrköping. Det statliga vägnätet kopplar samman olika kommuners vägnät och möjliggör transporter mellan kommuner. Det statliga huvudnätet utgör även den primära färdvägen för farligt gods.

Kommunalt huvudnät
Vägar med kommunalt huvudmannaskap som kopplar samman våra godsalstrande områden med Norrköpings hamn och det statliga vägnätet. Det är främst längs med dessa vägar dispenstransporter till och från Norrköpings hamn sker. Det kommunala vägnätet möjliggör godstransporter inom kommunen, och är den sista eller första biten på resan för gods mellan kommuner. Det är viktigt att det kommunala vägnätet finns tillgänglig för tung trafik till områden med godsalstrande verksamheter.

Reglerat nät
Det reglerade nätet består av vägar inom centrala Norrköping med syftet att reglera bort större fordon till förmån för mindre fordon. Sedan 2010 finns det en reglerad längdbegränsning på 13 meter i centrala Norrköping. Det begränsade nätet inkluderar även ett förbud mot transporter med farligt gods.

Kommande transportintensiva områden
I trafikstrategin pekas några områden ut som kommande transportintensiva områden. Det innebär att dessa områden kommer att bli mer transportintensiva i framtiden. Vissa områden som till exempelvis Malmölandet, har redan idag flera stora verksamheter men planeras att växa ytterligare. Andra områden som till exempel Melby planeras istället att gradvis växa fram. Gemensamt för dessa områden är att det kommer förekomma en stor andel tunga transporter som ställer krav på infrastrukturen och uppkoppling till området.

Rastplats
I trafikstrategin pekas två områden ut där det finns ett behov av att etablera en rastplats. Områdena bedöms ha kort färdväg till ett flertal godsalstrande områden och vara väl uppkopplade till huvudnätet för gods. Inom dessa områden kan även mindre terminaler för omlastning etableras för vidare transport in till centrala staden.

Kartbilden visar planerade transportintensiva områden, behov av rastplats, befintligt och kommande kommunalt och statligt huvudnät samt ett reglerat nät.

Strategier
• Säkerställ att nya verksamhetsområden har den infrastruktur som krävs för att kunna skapa effektiva och hållbara transporter
• Anpassa regleringar av tillåtna fordon i innerstaden för att främja omlastning till mindre fordon
• Säkerställ ytor för mikroterminaler samt andra gemensamma arbets- och omlastningsytor i staden för att minska antalet transporter och lastplatser
Åtgärdsförslag
• Säkerställ yta för framtida rastplatser
• Utred ägandeförhållanden kring rastplatser i Norrköping
• Kartlägg platser i befintlig miljö där det är möjligt att etablera mikroterminaler