Storymap:

Trafikstrategi för Norrköping

Gångtrafik


Gång nyttjas i flera syften, exempelvis för pendling, rekreation eller motion. I Norrköping finns flertalet populära gröna huvudstråk, exempelvis stråket runt Motala ström och promenaderna med dess trädalléer. Norrköping har en kompakt stadskärna vilket gör gång till ett effektivt trafikslag. I tätorterna erbjuds attraktiva gångstråk i landsbygds- eller naturmiljö samt i närhet av vatten. Enligt resvaneundersökningen från 2018 har 13 procent av Norrköpingsborna gång som sitt huvudsakliga färdmedel. Samma undersökning visar även att gång är vanligast när avståndet är en kilometer eller kortare. På detta avstånd utgör gång 56 procent av resorna. Andelen som går minskar i samband med att avståndet ökar. Inom intervallet en till fem kilometer är det endast tolv procent som väljer gång.

Gångtrafik är det trafikslag som kräver minst yta per användare. Ur det hänseendet är gång yteffektivt och bidrar till ett hållbart och aktivt resande. Genom att välja gång som färdmedel främjas folkhälsan då gång förbättrar både fysiskt och psykiskt välmående. Gående genererar också liv och rörelse till gaturummet vilket ger en ökad trygghetskänsla och bidrar positivt till stadslivet.

Det populära gångstråket Åbackarna längst med Motala ström.

Målområde 3 & 4, se avsnitt Trafikstrategins målområden.

Strategi för gångtrafik

Alla är gångtrafikanter i början och slutet av sin resa. Därför har övriga trafikslag stor nytta av att gångtrafiknätet förbättras. Gående har ett stort behov av genhet. Det betyder att gående är mycket känsliga för avstånd och rör sig inte över några större avstånd om inte syftet är att enbart flanera eller motionera. Därför är det viktigt att gångtrafiknätet utformas så att avståndet blir det kortaste möjliga.

Genhet
Genhet innebär att vägen ska vara så kort som möjligt. Genhet räknas ut genom att jämföra fågelvägen med gång- eller cykelvägen.

Nyckelfaktorer för att lyckas

För att öka andelen gångtrafikanter i Norrköping och skapa ett attraktivt gångnät ska nyckelfaktorerna trygghet, trafiksäkerhet, genhet och finmaskighet, omgivning samt hela-resan-perspektivet säkerställas för huvudnätet som pekas ut i trafikstrategin.


Trygghet
Trygghetskänslan ökar med hjälp av belysning, orienterbarhet, skötsel av grönområden och låga bullernivåer. En blandstad med olika funktioner och verksamheter i bottenplan bidrar till ökad aktivitet och rörelse under flera timmar av dygnet vilket också främjar trygghetskänslan. Mer om trygghet går att läsa om i kapitlet Staden och människan.

Trafiksäkerhet
Fotgängare är oskyddade trafikanter och därför en utsatt grupp i trafiken. För att öka trafiksäkerheten är det viktigt att bygga fler säkra passager över fysiska barriärer. Där det är möjligt bör även fysiska barriärer byggas bort helt. Att separera gång- och cykelvägar vid stora flöden av trafikanter, underlättar framkomligheten och förebygger olycksrisken. Mer om trafiksäkerhet går att läsa om i kapitlet Staden och människan.

Genhet och finmaskighet
I och med att gående är känsliga för ett ökat avstånd är det viktigt att nätet är så gent som möjligt. En omväg kan upplevas för lång, vilket kan innebära att personen väljer ett annat trafikslag för sin resa. Ett gent och finmaskigt gångnät är viktigt för att enkelt och effektivt kunna ta sig från plats A till plats B genom att gå. Det är också viktigt för att gång som trafikslag ska kunna konkurrera mot bilen.

Omgivning
Många människor väljer väg efter omgivning för rekreation men också gällande pendling. För att gångvägen ska upplevas intressant, bör omgivningen förändras under resans gång. Möblering i form av exempelvis bänkar, ökar attraktiviteten och leder till att fler människor vistas på sträckan. Grönstruktur i omgivningen är en central aspekt kopplat till gång.

Hela resan-perspektivet
Gångtrafik skiljer sig från övriga trafikslag i och med att samtliga resor startar och slutar med just gång. Inom trafikstrategins geografiska område är det cirka 46 procent av de boende som har 400 meter till sin närmaste hållplats. Det är viktigt att säkerställa att majoriteten av Norrköpingsborna fortsatt har god tillgång till hållplats inom gångavstånd. Genom att ta sig till en hållplats kan Norrköpingsbon antingen nå sin målpunkt direkt eller resa vidare via en bytespunkt.

Kategorisering för gångnät

Nätet för gång är uppdelat i tre kategorier: huvudnät i staden, huvudnät i tätorter och lokalnät. Oavsett var, bör huvudnätet ha goda kvaliteter i form av belysning och skötsel samt vara trafiksäkert. I staden kan detta kravställas eftersom kommunen äger och sköter huvudnätet för gång. Tätorterna har ett varierat väghållaransvar vilket innebär att kommunen inte alltid kan ställa samma krav som för huvudnätet i staden.


Huvudnät i staden
Huvudnätet för gång i staden binder samman stadsdelar och knyter an till huvudsakliga målpunkter. Exempel på målpunkter längst med huvudnätet i staden är skolor, hållplatser och centrumverksamhet. Huvudnätet i staden ska vara tillgängligt, framkomligt, utformas med ledstråk samt vara belyst. Underhåll sker i olika utsträckning under hela året. Där stora flöden av cyklister och gångtrafikanter finns ska gångnätet vara separerat från cykel och biltrafik.

Huvudnät i tätorter
Huvudnätet i tätorterna utgör stommen i tätortens gångvägnät och kopplar an till huvudsakliga målpunkter i tätorten med fokus att leda gående till hållplatser och centrumfunktioner. Syftet är att möjliggöra för boende i tätorten att kunna resa hållbart till arbete, skola och förskola. Detta genom att antingen kunna gå hela vägen eller kunna gå till en hållplats för att resa vidare med kollektivtrafik. Huvudnätet i tätorterna ska upplevas säkert och tryggt.

Lokalnät
Lokalnätet för gång utgörs av resterande gångbanor i kommunen. Det huvudsakliga syftet med lokalnätet är att koppla upp stadsdelen eller tätorten till huvudnätet och att leda till lokala målpunkter. Nätet utgörs främst av gångvägar inom bostadsområden, stadsdelar, parker, torg och naturområden. Lokalnätet kan ha varierad karaktär men har generellt inte samma kvalitet som huvudnätet. Belysning kan finnas men är inte ett krav för lokalnätet. Lokalnätet för gång ritas inte ut i trafikstrategins karta.

Kartan visar befintligt och planerat huvudnät för gång i Norrköpings kommun.

Strategier
• Högt trafikerade gång- och cykelvägar ska separeras från varandra
• Huvudnätet för gång ska vara tryggt och säkert samt anpassas så att det är tillgängligt för alla människor att ta sig fram
• Kvaliteten på det befintliga och tillkommande huvudvägnätet för gång ska säkerställas där kommunen är väghållare
Åtgärdsförslag
• Upprätta en gångplan
• Omfördela budget för vägunderhåll till att prioritera gångtrafik framför biltrafik