Storymap:

Trafikstrategi för Norrköping

Strategier


I denna del av trafikstrategin presenteras strategierna för trafikområdena staden och människan, hållbart resande, gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik, parkering och godstrafik. Strategierna utgår från målområdena i trafikstrategin som kopplar an till Vision 2035, översiktsplanen, energiplanen och Agenda 2030.

Norrköpings kommuns prioriteringsordning. Illustration: BYN kommunikation

Prioriteringsordning

Prioriteringsordningen av trafikslagen är en central del av strategin och ett viktigt mål. Trafikstrategin utgår från det fastställda målet som kommunfullmäktige beslutat om i Översiktsplan för staden. I och med trafikstrategin uppdaterats målet till följande:

Prioritering vid utformning av korsningspunkter eller sträckor där gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik möts ska alltid ske i följande ordning:

1. Gång
2. Cykel
3. Kollektivtrafik
4. bil

Undantag från denna prioritering ska göras enligt följande:
Längs med kollektivtrafikens stomnät ska spårvagnar och bussar prioriteras högst
På det övergripande nätet ska biltrafiken prioriteras högst med undantag för kollektivtrafikens stomnät

Definitionen för stomnät förklaras i avsnittet kollektivtrafik under rubriken kategorisering av kollektivtrafiknätet. I avsnittet biltrafik under rubriken kategorisering av bilvägnätet förklaras definitionen för det övergripande nätet.

I trafikstrategin hanteras trafikslagen separat för att avvägningar och prioriteringar ska kunna göras för det enskilda trafikslaget. I det avslutande kapitlet redogörs för en helhetsbedömning av trafikstrategin där trafikslagen hanteras tillsammans som ett gemensamt trafiksystem för att säkerställa att prioriteringarna inte går emot varandra.

Nya torget i Norrköping.