Storymap:

Trafikstrategi för Norrköping

Trafikstrategins målområden


Trafikstrategins nio målområden ger den strategiskt övergripande riktningen som i nästkommande planer på en mer detaljerad planeringsnivå i planeringsprocessen kan formas till uppföljningsbara mål. Varje trafikområde omfattas av ett eller två målområden. Målområdena i trafikstrategin kopplas till de globala målen som en del i Norrköpings kommuns arbete med att bidra till globala målens uppfyllelse. Trafikstrategin bidrar främst till att uppfylla mål 3 - Hälsa och välbefinnande, mål 5 - Jämställdhet, mål 10 - Minskad ojämlikhet samt mål 11 - Hållbara städer och samhällen.

• Förbättrade förutsättningar för aktiva resor främjar en god hälsa och välbefinnande
• En prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik ökar inkluderingen i samhället vilket främjar ökad jämställdhet och jämlikhet
• Genom att tillgängliggöra hållbara transporter för alla skapas en hållbar samhällsutveckling

• Högre andel transporter med gång, cykel och kollektivtrafik minskar antalet dödsfall och skador i vägtrafiken
• Högre andel resor med kollektivtrafik och cykel skapar underlag för ett bättre utbud som minskar ojämlikheten
• Genom att skapa en högre medvetenhet om hållbara livsstilar och att fler resor sker med gång och cykel skapas en inkluderande och hållbar urbanisering
• Genom att arbeta efter fyrstegsprincipen minskar kommunens behov av investeringar vilket bidrar till minskad konsumtion

• Högre andel transporter med gång och cykel bidrar till att minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa
• Högre andel resor med cykel skapar underlag för ett bättre utbud som minskar ojämlikheten
• Om fler resor sker med gång och cykel skapas en inkluderande och hållbar urbanisering

• Minskade barriärer gör att alla människors rörelsefrihet främjas
• Genom att minska barriärer skapas en mer inkluderande och hållbar kommun

• Ett mer effektivt resande med kollektivtrafik ökar möjligheten till ett inkluderande samhälle och en hållbar arbetspendling
• Fler resor med kollektivtrafik främjar ett hållbart samhälle

• Ett mer effektivt resande med kollektivtrafik förbättrar förutsättningar för samhällsgrupper som redan idag nyttjar kollektivtrafiken i stor grad

• En lägre andel bilresor motverkar klimatförändringar och bidrar till bättre luftkvalitet och bullermiljö vilket främjar god hälsa och välbefinnande
• Prioriteras gång, cykel och kollektivtrafik högre än bil skapas ett inkluderande samhälle som främjar både ökad jämställdhet och jämlikhet

• En effektivare ytanvändning ökar tillgängligheten för hållbara transportsystem och skapar en inkluderande och hållbar urbanisering

• En mer effektiv och hållbar infrastruktur för godstransport minskar stadens miljöpåverkan