Storymap:

Trafikstrategi för Norrköping

Fyrstegsprincipen


Fyrstegsprincipen är en modell som ursprungligen togs fram av Trafikverket. Syftet med modellen är att minska beroendet av motoriserade transporter, prioritera hållbara transportsätt samt se till att nyttja befintliga system och minska behovet av nyinvesteringar.

Steg 1 - Tänk om

Steget innebär att fundera över om resan kan göras på ett annat sätt.
Exempel: Reglera parkerings- och kollektivtrafiktaxa samt möjliggöra att service och bostäder placeras intill befintlig infrastruktur. Här ingår även informationsinsatser och kampanjer.

Steg 3 - Bygga om

Steget innebär att pröva behov av begränsade ut- eller ombyggnationer.
Exempel: Breddning av väg, gång- och cykelväg, en ny korsningslösning eller en plattformsförlängning.

Steg 2 - Optimera

Steget innebär åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon.
Exempel: Omfördelning av ytor till fördel för gång, cykel och kollektivtrafik samt förbättrad drift.

Steg 4 - Bygg nytt

Steget innebär att pröva behov av nyinvesteringar i form av ombyggnationer eller nybyggnationer.
Exempel: En förbifart, ny korsning eller cykelbro.


Fyrstegsprincipen i Norrköping

Även om det i Norrköping förekommer steg 1- och 2-åtgärder prioriteras arbetet med att bygga ut eller bygga om infrastrukturen framför att tänka om och optimera. Norrköping vill stärka användandet av fyrstegsprincipen i det dagliga arbetet genom att se fyrstegsprincipen som en kontinuerlig process där steg 1-åtgärderna aldrig avtar. Därtill görs parallella insatser regelbundet med åtgärder inom steg 2. Endast när behov finns kompletteras steg 1 och 2 med insatser inom steg 3, för att mer sällan kompletteras med åtgärder inom steg 4. Norrköping arbetar inte efter detta arbetssätt idag, men eftersom kostnaderna för åtgärder inom steg 1 och 2 är låga skulle detta innebära ett mer kostnadseffektivt arbetssätt. Strukturerat och kontinuerligt arbete med fyrstegsprincipens steg 1- och 2-åtgärder har stor inverkan på färdmedelsvalen.

Fyrstegsprincipen i Norrköping Illustration: BYN kommunikation