Storymap:

Trafikstrategi för Norrköping

Omvärldsspaning


Det pågår en ständig utveckling i den värld vi lever i. Vissa trender är mer lokala medan andra är mer globala. Omvärldsspaning är en viktig del i det strategiska arbetet för trafikstrategin eftersom trender påverkar sättet vi lever, våra resmönster och resvanor. Nedan presenteras olika trender som förutspås inträffa eller som redan pågår och förväntas fortsätta, utifrån Trafikverkets rapport Trender i trafiksystemet från 2018.

Växande stadsregioner
Allt fler människor flyttar in till städerna och urbaniseringstrenden förväntas fortsätta under många år framöver. Idag bor ungefär 50 procent av jordens befolkning i städerna vilket förväntas öka till runt 70 procent år 2050. Många av de människor som är bofasta på landsbygden idag arbetar och lever i staden, vilket resulterar i att gränsen mellan stad och land suddas ut allt mer.
Energianvändning
Det sker en minskning av energianvändning och utsläpp av växthusgaser i Europa. Däremot sker fortfarande en ökning globalt. Efterfrågan av både förnybara bränslen och olja ökar, men i olika delar av världen. För att nå Parisavtalets mål gällande en maximal temperaturhöjning på 1,5 grader krävs en omställning i snabb takt bort från fossila bränslen i världen.
Digitalisering
Digitaliseringen, mobil kommunikation och sociala medier har bidragit till en större flexibilitet samt effektiv dialog och informationsspridning. Vi blir mindre rumsberoende och når lättare omvärlden. Nya digitala verktyg möjliggör för smarta sätt att dela olika fordon.
E-handel
E-handeln i Sverige ökar ständig och i november 2020 handlade 85 procent av befolkningen (18-79 år) något på internet. Den ökade e-handeln påverkar trafiksystemet eftersom det skickas fler leveranser ut till kunden istället för transporter till butiken.
Transporttrender
Baserat på den ekonomiska tillväxten, ökad världshandel och en fortsatt befolkningstillväxt i världen förespås transporter på väg samt flyg- och båttrafik att öka globalt. I flera Europeiska länder, däribland Sverige, har statistik visat en stagnering av biltrafiken under de senaste åren. Färre yngre personer tar körkort i Sverige och köper bil. Däremot ökar antalet äldre människor som har körkort. Enligt Trafikverket förväntas antalet persontransporter öka med 29 procent fram till 2030. Även om uppkopplingen och e-handel leder till att tjänsteresor och resor för inköps- och serviceärenden minskar, ersätts resorna med andra resor exempelvis för rekreation och fritidsaktiviteter. Det blir också allt vanligare att tillgodoräkna pendlingsresor som arbetstid. Därmed blir kollektivtrafiken ett mer attraktivt färdmedelsvaljämfört med bilen och allt större krav ställs på kollektivtrafikens komfort.
El-fordon & automation
Elbilar, elcyklar och andra mobilitetsfordon som går på el ökar, vilket är positivt med hänsyn till buller och luftkvaliteten. Även om elbilar inte har någon förbränningsmotor kvarstår fortfarande en negativ miljöpåverkan. Produktionen av fordon och slitage från däck genererar utsläpp av miljöfarliga partiklar till luften. Oavsett drivmedel konkurrerar bilen om stadens begränsade ytor. Det finns också förarlösa, autonoma fordon. Utvecklingen av automation för bil har dock inte kommit lika långt som för flyg- och sjöfart. Det krävs fortfarande arbete med teknikutveckling, regelverk och tillståndshantering på grund av trafiksystemets komplexitet. Hur lång tid som kvarstår innan autonoma bilar är etablerade på marknaden råder osäkerhet kring.
Norrköping
Norrköping förväntas fortsatt ha en befolkningstillväxt. Förändring av stadsdelar som till exempel Butängen, Inre hamnen och Himmelstalund skapar nya möjligheter för Norrköpingsbor att bo, resa och leva. När Ostlänken står klar ökar möjligheterna för en tidseffektiv arbetspendling till och från Stockholm, då både kapacitet och restid förbättras. Tack vare detta utökas det geografiska området för dagspendling. Goda transportmöjligheter till och från resecentrum blir viktigt för att säkerställa ett hela resan-perspektiv. Det vill säga att resan från dörr till dörr kan ske på ett effektivt sätt.