Storymap:

Trafikstrategi för Norrköping

Avgränsning


Trafikstrategin har målår 2035 med utblick mot 2050. Sjöfart, flyg och trafik som nyttjar järnvägen i Norrköping inkluderas inte i trafikstrategin. Däremot tas pendeltåg och pendeltågsstationer i beaktande eftersom det har betydelse för övriga trafikslag och stråk. Strategin omfattar de områden som pekas ut i Översiktsplan för staden och de prioriterade utvecklingsorterna som pekas ut i Översiktsplan för landsbygden: Åby, Jursla, Krokek, Strömsfors, Östra Husby, Norsholm, Kimstad, Skärblacka och Svärtinge. Dessutom har Ljunga tagits med i trafikstrategin då området är placerat på ett viktigt stråk mellan prioriterade utvecklingsorter. Eftersom helheten är viktig i ett trafiksystem inkluderas även de prioriterade stråken mellan tätorterna och grannkommunerna in till centrala Norrköping. År 2035 beräknas Ostlänken finnas på plats vilket ökar möjligheten för arbetspendling till och från Stockholm. Därför inkluderas Stockholm som en förlängning av stråket till Nyköping.

Trafikstrategins fokusområden, staden samt de prioriterade utvecklingsorterna och stråken. Illustration: BYN kommunikation

Områdesindelning

Det geografiska området för trafikstrategin har delats in i 28 planeringsområden. Område 1-27 representerar stadsdelsnivå i staden och tätorterna i Norrköpings kommun. En del intilliggande stadsdelar med liknande förutsättningar har slagits ihop för att minska antalet planeringsområden. Område 28 utgör de delar av kommunen som ligger utanför trafikstrategins 27 områden och har andra förutsättningar gällande trafik. Från område 28 sker främst resor till målpunkter i de övriga 27 områdena och därför ses område 28 som ett upptagningsområde till övriga områden.

Område 1-27 baseras på nyckelkodsområden. Utifrån dessa kan statistiska analyser göras, exempelvis för befolkningsfördelning och bilinnehav.

Kartbilden visar trafikstrategins områdesindelning.

Teckenförklaring
1: Fiskeby
2: Ingelsta, Slottshagen
3: Händelö
4: Enebymo, Pryssgården, Haga
5: Marielund, Lagerlunda
6: Butängen
7: Oxelbergen, Sylten
8: Lindö
9: Berget och Nordantill
10: Gamla staden, Östantill
11: Kneippen, Ektorp, Såpkullen
12: Söderstaden, Klingsberg, Ljura
13: Vrinnevi
14: Hageby, Navestad
15: Smedby, Rambodal, Brånnestad
16: Risängen
17: Åby, Jursla
18: Krokek, Strömsfors
19: Östra Husby
20: Norsholm
21: Kimstad
22: Skärblacka
23: Svärtinge
24: Björkalund
25: Skarphagen, Vilbergen
26: Klockaretorpet
27: Ljunga