Storymap:

Trafikstrategi för Norrköping

Visionen och styrande dokument


Trafikstrategin utgår från de mål som presenteras i Vision 2035, översiktsplanen och Energiplan för Norrköpings kommun.

Vision 2035

Under år 2016 antog Norrköpings kommun Vision 2035. Visionen är ett styrdokument och en tydlig målbild för samtliga medarbetare i kommunens olika verksamheter. Visionen är vägledande vid framtagandet av översiktsplanen vilket sammankopplar visionen med översiktsplanens riktlinjer och strategier. I visionen finns följande text med stark koppling till ämnesområdet trafik: ”Utmärkta tågförbindelser gör det lätt att pendla och i staden väljer man gärna cykeln eller de norrköpingsgula spårvagnarna.”

Översiktsplanen

Översiktsplanen för Norrköpings kommun består av Översiktsplan för staden, Översiktsplan för landsbygden och Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping. Det finns även fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg till Norrköpings översiktsplan. I Översiktsplan för staden står det att gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras framför biltrafik. Det står också: ”Biltrafikarbetet i staden ska inte öka trots en ökad befolkning”. Ytterligare står: ”Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska öka och andelen resor med bil ska minska i staden”.Energiplanen

I Energiplanen för Norrköpings kommun finns följande mål: Energianvändningen ska effektiviseras med minst 30 procent till år 2030 jämfört med år 2005. Målet kan kopplas till ett antal olika verksamhetsområden, där transporter är ett. Energieffektivisering kan till exempel uppnås genom att byta bilresor till gång eller cykel. I energiplanen redogörs även för att det är viktigt att övergå till förnybara energikällor, i det arbetet utgör transportsektorn en avgörande faktor.