Storymap:

Trafikstrategi för Norrköping

Inledning


Trafikstrategi för Norrköping är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som redogör för den långsiktiga strategiska planeringen för att kunna uppnå ett effektivt, tillgängligt och hållbart trafiksystem. Norrköpings kommun har som målsättning att växa hållbart och vara fossilfritt år 2030. För att möta befolkningstillväxten, transportbehovet i framtiden och de nya förutsättningarna med Ostlänken ställs krav på ett hållbart, effektivt och tillgängligt trafiksystem.

Vad är en översiktsplan?
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen visar Norrköpings kommuns viljeinriktning för mark- och vattenanvändningen, med det övergripande målet att skapa en god och hållbar livsmiljö. Det är i översiktsplanen som kommunens strategiska och långsiktiga planering av den fysiska miljön redovisas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan visar den politiska viljan i Norrköpings kommun och är vägledande i frågor där kommunen fattar beslut om förhandsbesked, bygglov och detaljplanering.

Översiktsplanen kan ändras genom ett tematiskt tillägg eller en fördjupning av översiktsplanen. Ett tematiskt tillägg är en ändring av översiktsplanen för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse medan en fördjupning innefattar ett geografiskt avgränsat område i kommunen.
Kontinuerlig översiktsplanering
Översiktsplaneprocessen sker kontinuerligt. Nya planeringsförutsättningar, trender och omvärldsfaktorer kräver ett aktivt översiktsplanearbete för att kommunens översiktsplan ska hållas aktuell. Därför är genomförande, uppföljning och utvärdering av översiktsplanen en viktig del av den kontinuerliga processen. När en översiktsplan upprättas eller ändras sker det enligt planprocessens steg: samråd, granskning och antagande av plan.

Boverkets modell för kontinuerlig översiktsplanering. Illustration: Boverket.

Vad är trafikstrategin?

Trafikstrategin behandlar endast ämnesområdet trafik och transporter med fokus på beteendepåverkan och infrastrukturåtgärder. De trafikområden som behandlas är staden och människan, hållbart resande, gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik och godstrafik. Kapitlen Staden och människan samt Hållbart resande fokuserar främst på sociala aspekter kopplat till ämnet trafik.

Trafikstrategin tar sin utgångspunkt i resultatet från projektet Framtidens resor i Norrköping. Projektet framtidens resor finansierades av EU och var ett treårigt samarbete mellan Östgötatrafiken, Region Östergötland och Norrköpings kommun. Dessutom ligger de globala målen, Vision 2035, översiktsplanens mål, energiplanens mål samt Inriktningsdokument för miljöpolitiken till grund för trafikstrategin.

Syftet med trafikstrategin

Trafikstrategin syftar till att skapa en samlad och långsiktig plan för utvecklingen av infrastrukturen i Norrköping. Genom att planera för en effektiv markanvändning med fokus på tillgänglighet och framkomlighet kan en omställning mot ett mer hållbart och tillgängligt trafiksystem uppnås. Trafikstrategin ger vägledning till kommande planer och fortsatt trafikplanering samt en strategisk övergripande riktning för Norrköpings kommuns framtida trafiksystem.

Norrköpings stad. Foto: Norrköpings kommun